Tokios tokelės (150)
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas kas negina jos.


                                                                      


Negestanti šlovė Ukrainai ir jos kovotojams už Tautos išlikimą


Juodojoje jūroje rusų naikintuvas paleido raketą šalia UK (Anglijos) žvalgybinio lėktuvo. Rusai teisinasi, jog tai įvyko netyčia, sugedus technikai. Ai, kokia geriausia ta rusų technika? Iš vyžuoto valstybės vadovo, Привалов – Путин, geresnio pasiaiškinimo tikėtis nėra tikslo. Juk jis mužikas. Jam patinka žaisti su ugnimi. Jis gimė nelabuoju, o dabar rusų tauta jį paverčia į angelą. Ūi, vei.


Negerai, ir net nepriimtina, kai tas „angelas“ norėdamas amžiams pakeisti žemėlapius, nori ištrinti Ukrainos vardą iš jų. Hitleriui laikinai pasisekė ištrinti Lenkijos vardą tiktai iš vokiškų žemėlapių. Pasaulis niekuomet to sprendimo nepriėmė. Rezultatus žinome. Ar ir Putleris juos žino? Juk jis mužikas. Koks buvo, toks ir liko.


Dabar Ukraina žviegia, lyg pjaunama kiaulė, reikalaudama pagalbos ginklų formoje. Ką daro pasaulis? Pasaulis posėdžiauja, galvodami, jog atlieka gerą darbą. Tikri suskiai. Ukrainą iš rusų grobikų ne žodžiai meilingi bet ginklas vaduos. Tiktai.


Vanduo visais laikais buvo gyvybės palaikymo šaltinis. Užimto Krymo gyventojai panikoje. Pagal ukrainiečių pranešimus, rusai užminavo Kachovkos hidroelektrinę, kurios vandens tvenkinys, kanalu, aprūpina Krymą vandeniu. Gal baiminamasi, kad ukrainiečiai gali tą vandenį apnuodinti, arba tiesiog negražu Rusijos piliečiams gerti Ukrainos vandenį. Susprogdinus tą užtvanką, Krymas netenka vandens, o apie žmonių ir turtų praradimus, griuvus užtvankai, kalbėti neverta, nes neįmanoma tai apibūdinti. Iki šiol žinome ir matome rusų džiaugsmą naikinant turtą. Ar jie susprogdins tą užtvanką sunku patikėti. Bet jie maskoliai. Iš jų visko galime tikėtis. Manau, jiems būtų gan įdomu žiūrėti kaip užtvankos vanduo viską, pakeliui į Juodąją jūrą, naikina, ir stebėti skęstančius klykiančius žmones, ir galvoti, kad jų viena problema išspręsta. Kur gyventojai gaus vandens? Tai čia pačių Krymo gyventojų problema. Ką darys kariuomenė be vandens? Gal bus duotas įsakymas gerti degtinę ir alų?


Žmonės, aukščiausiose valstybių vadovų pareigose, priimantieji tokius naikinančius sprendimus, yra dvasios ligoniai. Juos reikia nuo vadovavimų šalinti ir gydyti. Maskoliai Kremliuje nesupranta, kad jiems bus pateikta sąskaita už Ukrainos sunaikinimą. Rusų tauta privalės Ukrainai padarytus nuostolius padengti. Rusija, Putleriui vadovaujant, susinaikino. Ją, tokią susinaikintą, reikia laikyti ir ateityje, nes iki šiol, kur rusas, ten karas. 


Putinas norėtų būti Stalinas. Pirmiausiai, Stalinas valdė visą Sovietų Sąjungą, bet jis negyveno prabangoje kaip Putleris. Nugyvenęs ir apvogęs Rusiją, Putleris, galvoja turintis „pilną teisę“ gyventi prabangoje, tautos sąskaitoje. Stalinas pasitenkindavo auliniais batais ir autais, ir kareiviška miline, kuri turi dvi savybes. Ji žiemą yra šilta, nes ji yra vilnonė. Kita savybė tai, kad ji vasarą yra vėsi nes neturi pamušalo. Aš esu buvęs kareivis, ir niekas nebandykite tuos milinės įrodymus paneigti. Taškas.


Subruzdo prieš Putlerį Centrinės Azijos respublikos, kurias Rusija naudojo savo naudai, joms už tai neatsilygindamos. Politika keičiasi. Į Kazachstaną šnairuoja Kinija. Ji turi ką pasiūlyti, ko rusai, įsivėlę į karą su Ukraina neturi, Putleriui perkant net ginklus ir amuniciją užsieniuose. Į kitas Centro Azijos buvusias Sovietų respublikas šnairuoja Turkija. Ar sugebės Rusija užkirsti kelią tokiem pokyčiam? Ką gali Rusija, tom respublikom, pasiūlyti, išskyrus diktatūrą? Nieko. Baltarusijos „Batka“ niekuomet nebuvo patikimas ir ištikimas Rusijai, toks lieka ir dabar. Putleriui reikėjo ieškoti draugų prieš paskelbiant Ukrainai karą. Dabar jau per vėlu.  O Lietuva? Paleckiukas sėdi belangėje. Ten jam ir vieta.


Kadangi mano straipsniai spausdinami bus tiktai „Amerikos Lietuvyje“ www.alietuvis.com gerbiami skaitytojai turėsite progos susipažinti kas dedasi svetimuose daržuose. Ten, apie šalį kurioje gyvename, Amerikoje, pakankamai įdomios medžiagos apie svetimą daržą. Amerika, dėl abortų, atsidūrusi kryžkelėje. Rinkiminėse kampanijose skelbiamas didžiausias melas, idiotams norintiems išlikti, arba būti išrinktiems į valdžią. Mes, Amerikoje, tiktai per rinkimines kampanijas susipažįstame su idiotais. Juk madoje, pastebėti nors vieną piktžolę kaimyno darže, bet nematyti savo, per piktžoles, apžėlusio daržo.


Rinkiminėje kampanijoje taip pat yra išimčių. Yra asmenų, kurie nori būti rinkti arba perrinkti į vietos savivaldybes. Propagandoje girdime ir skaitome “junk mail” įvairius būsimųjų kandidatų pasisakymus kaip jie mažins mokesčius. Ta mokesčių mažinimo plokštelė grojama kiekvienoje rinkimų kampanijoje.

Aną dieną gavau laišką, rinkiminį laišką, kurį perskaitęs vietoje šiukšlių dėžės papildymui, skaičiau antrą kartą ir pradėjau studijuoti jame pasakytus, sąžiningo žmogaus rinkiminius pažadus. Jis žada, esant Kendall County, 2-jo distrikto taryboje, dabar ir ateityje remti kovą su kriminalu ir narkotikų plėtra. Toliau, žada dirbti su kitais Kendall county tarybos nariais stengiantis mažinti nekilnojamo turto mokesčius. Jis pasižada, kaip praeityje taip ir ateityje niekuomet nebalsuoti už bet kokius mokesčių didinimus. Pažadai verti dėmesio. Jis vertas žmonių pasitikėjimo. Jis yra, šeimos narys ir mažo verslo savininkas. Jo vardas ir pavardė: Dan Koukol. Kviečiu balsuotojus gyvenančius Kendall County 2-me distrikte, nežiūrint politinės priklausomybės, balsuojant nr. 5 pažymėti jo pavardę. Kvietimas liečia lietuvius, o draugams bei pažystamiems, neskaitantiems lietuviškos spaudos, žodžiu patarti balsuoti už Dan Koukol. Ąčiū.


  2022-10-27Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės