Tokios tokelės (149) Įvairumai„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“.


                                                                         

                                                                               

Sėkmės ukrainiečiams mušant maskolius grobikus.


JAV milijardierius Musk siūlo Ukrainai nepriimtiną taiką. Dėl taikos, kad rusas būtų patenkintas, Ukraina privalėtų atsisakyti savo rusų užgrobtų teritorijų. Ne visuomet suderinami du dalykai, tai turtingumas ir išmintingumas.


Rusų įžūlumas neturi ribų. Kremlius reikalauja Kazachstaną, kad šis išsiųstų Ukrainos ambasadorių ir nutrauktų bet kokius su Ukraina santykius. Tai rusiškai suprantamas nesikišimas į svetimos valstybės reikalus. Kazachstanas atsisako vykdyti rusų reikalavimus. Kazachstanas rusams parodė špygą. Ar Rusija Kazachstane kaip Ukrainoje nepaskelbs esant fašistiniai valdžiai? Tai būtų pasiteisinimas didinti savo teritorijas, amžiams. Galvoti šitaip Putleriui nedraudžiama, bet kur karinė jėga? Sutriuškinta Ukrainoje? Putleriui vadovaujant Rusija pati save susinaikino. Kazachstanas rusams neįkandamas. Tenka Putleriui priimti kazachų nepriklausomumą nuo rusų. Rusijai p*****c! Oi Rusija, Rusija, kas beliko iš jos. Didžiausia valstybė, kartu ir skurdžiausia. Kur dingo stalinizmo laikais sukurtas ginkluotas galingumas. Pamokos Rusijai nepadeda. Norėjus užgrobti Afganistaną, prarasta visa turėta karinė galybė, kartu ir karinė drausmė. Dabar kariniuose veiksmuose ta drausmės ir galybės trūkumo jėga viešai pasirodo Ukrainoje. Naujai pašauktieji pasiųsti į Ukrainos frontą palikti be maisto, nakvynės, likimo valiai, pradeda plėšikauti, nes badauti ir šalti plikame lauke niekas nenori. Tai nauja rusų kariuomenės disciplina. Rusai nesupranta, jog grobimas svetimų teritorijų nepateisinamas. Gynybai skirtos lėšos išvogtos. Bet niekur neminima apie puolimui skirtų lėšų dydį,  todėl Rusija karą Ukrainoje pralaimi. Jeigu lėšos skirtos gynybai, tai jos neprivalo būti naudojamos puolimui. Iš Ukrainos pusės rusams nebuvo jokios grėsmės, nors rusai ukrainiečių rinktą vyriausybę pavadino fašistine. Dabar rusams atsirado dar viena nelaukta bėda. Dalis sąsiaurio tilto, jungiančio Krymą su Kerch pusiasaliu išlėkė į orą. Tiltą pastatė rusai po Krymo okupacijos. Dabar sausumos kelias iš Rusijos į užgrobtą Krymą eis per naujai užgrobtas Mariopolio teritorijas. Tai labai pavojingas kelias, kurį kontroliuoja ukrainiečių pajėgos. Nu ir pliekiamas Putleris. Iš visų pusių. Krymas panikoje. Tiltą galima vienur atstatyti, kitur vėl subombarduoti. Ukrainiečiai sugeba protingai nukreipti raketas į karinius objektus, o rusai į gyvenamuosius namus. Putleris pasirodė, dėl tilto susprogdinimo, lyg vaikas sugebantis tiktai kerštauti. Jeigu ieškotų karo pradžios šaknų, jas privalėtų rasti tiktai Kremliuje. Rusų tikslas – kariauti, apiplėšti ir nugalėti nesipriešinančius civilius gyventojus Toks kultūrų skirtumas. Kur rusas, ten ir karas.


Priėjo laikas, kai patys rusai pradėjo ieškoti kelių taikos išsprendimui su Ukraina. Ukraina turi prezidentą, kuris nepasiruošęs perleisti okupantams nei vieno centimetro Ukrainos teritorijos. Rusų taikos sąlygų reikalavimai ukrainiečiams nepriimtini. Rusai privalės išeiti iš užimtų žemių, arba bus sumušti. Reikia priminti rusams, jog ne žodžiai meilingi bet ginklas Ukrainą vaduos. Prasidėjo net rusų karių pasidavimas nelaisvėn, net ir su šarvuota technika. Tuo tarpu Kremliuje vyksta neramumai. Perdaug oligarchų miršta keistomis mirtimis. Nejaugi Putleris vėl taps laimėtoju? Net ir Rusiją palikusi Alla Pugačiova pareiškė: „Buvome baudžiauninkai, o dabar tapome vergais“. Ar Putleris turi atsakymą tokiam pareiškimui? Dabar, Putleris, vietoje to, kad ieškoti derybų, nutarė, jog Rusija karo su Ukraina pralaimėti negali. Nebeturint kariuomenės ir lėšų imasi gąsdinimo branduoliu ginklu. Ar pavyks jam panaudoti tą žmoniją naikinantį ginklą, sunku patikėti. Putleris tiktai šantažuoja pasaulį, neturėdamas dantų. Trump‘as būdamas prezidentu, jam pasakė: „bombarduosi Kijevą, bombarduosiu Maskvą“. Tuomet „galingasis“ caras išsigando Trump‘o labiau nei viso NATO. Jis užmiršo net ir jo turimą atominį ginklą. Jis žinojo jog Trump‘as neblefuoja. O dabar??? O dabar, Putleriss sekdamas Hitlerio pėdomis, žada Ukrainą ištrinti iš žemėlapių, sakydamas, jog Ukrainos niekuomet nebuvo ir nebus, nes toji teritorija priklauso Rusijai. Putleris neprivalo užmiršti, jog Ukraina išliks Ukraina, o jis pats pagal rusų tradiciją bus „По заслугам награжден“.


V. Putinas patvirtino, kad tolimojo nuotolio raketos per koordinuotą ataką buvo nukreiptos į Ukrainos energetikos, karinius ir kitus infrastruktūros objektus. Teisingai išsireiškiant, pagal rusišką žargoną, tai į gyvenamuosius namus kuriuose gyvena ir rusai ir ukrainiečiai, ir dar pagrasino, jog Rusija imsis atsako, jei išpuoliai prieš šalį tęsis. Putleris nebežino kaip užbaigti jo pradėtą ir jau pralaimėtą karą prieš Ukrainą, neprarandant gėdos jausmo, jeigu tokią dar turi. Rusų tauta, kuri visuomet pritaria teritorijų jėga padidinimui, pralaimėjimą jam nedovanos. 


Rusija nebesugeba gaminti naujų tankų, todėl modernizuoja ir tuo atnaujina senesnio modelio. Tai „didžiosios“ galybės šių laikų „pažanga“ – susinaikinimas.


Trūkstant amunicijos ir kitų karui reikalingų priemonių, Rusija priversta jas pirkti užsienyje, pas nelabai gerus bei patikimus Iraniečius. Tokiu sandėriu, anksčiau ar vėliau vieni iš jų nudegs nagus. Išlieka klausimas kur dingo Rusijos didingumas, garbiningumas, atmetant vagystes ir pragėrimą? Rusų taktika tai naikinti gyvenamuosius būstus ir taip pavergti jiems nepaklusnias tautas. Šį kartą rusai pasirinko Ukrainą, skelbdami jai karą ir jį pralaimėdami. Nejaugi rusai nesupranta, kad tautų pavergimas, yra istorinis atgyvenęs palikimas, šiandieną nebevartojamas. Su laukine valdžia kalbėti neįmanoma.


Kalbant apie Facebook  man „baninimą“ keletai dienų, norėta pakenkti bet žiauriai apsirikta. Mano straipsniai be jokios Facebook cenzūros ir skundikų dar yra spausdinami Amerikos Lietuvyje, www.alietuvis.com , skundikams neprieinami. Nejaugi skundikai nori pakreipti istoriją savo kryptimi? Apie skundikus turiu įtarimų. Vėl, įtarimai ne apkaltinami ir neįrodomi. Negerai. Yra asmenų kuriems nepatinka mano užrašas ant Laisvės Varpo. Priminsiu, jog tas užrašas lietuvių tautai priimtinas ir neištrinamas nei amžių bėgyje panaikinamas. To užrašo priešai privalo sutikti, kad laisvės nevertas, kas negina jos. Ukrainos herbą naudosiu kol vyks jos okupacija. Šis mano straipsnis yra paskutinis spausdinamas Facebook‘e. Tegyvuoja cenzūra. 


Negerai ir Amerikos politikoje. Žinome, kad JAV Aukščiausias Teismas atsisakė priimti sprendimą abortų klausimu, nes JAV Konstitucijoje abortų klausimas nėra minimas. JAV Aukščiausias Teismas tiktai interpretuoja Konstituciją. Jis nesprendžia jokių bylų.


Kadangi tas abortų klausimas paliktas valstijų piliečiams jį spręsti, dabartinėje tarprinkiminėje rinkimų eigoje turime kandidatų į valstijų Seimus. Vieni kandidatai remia abortus iki tam tikro laipsnio, tai demokratai. Respublikonai yra prieš abortus. Tad laukiame lapkričio 8 dienos, kuomet balsuotojai tars savo lemiamą žodį, ir kurios partijos kandidatai gaus daugumą balsų, ir diktuos ateities politiką dar dvejiems metams valstijose. Tai demokratija pilnoje jos formoje. Bet toje demokratijoje randame daug nesklandumų bei melagysčių. Demokratai pasižymi meluodami per akis ir žadėdami žmonėms laukiamų stebuklų, jog viską galima gauti veltui, net nepasakant kieno sąskaiton. Mūsų, Illinois valstijos senatorė visu balsu šaukia, meluodama, jog ji stengsis sumažinti korporacijų vadovų milijonines algas. Ji, kaipo Senatorė net nežino, kad ji neturi teisės kištis į korporacijų verslą. Nesuprantu, kodėl ji neužleidžia tą Senatoriaus kėdę vertingiasniamm asmeniui. Aiškus melas demokratų partijoje.


Daugelis lietuvių, turėdami teisę balsuoti, yra pasidalinę, už demokratus ir respublikonus, demokratų partijoje bijodami Trump‘o atėjimo į vadžią. Trump‘ui prezidentaujant benzino kaina buvo nukritusi žemiau dvejų dolerių, nes jis nepasidavė žaliųjų spaudimui. Bidonas, karjeros politikierius, pasidavė tam žaliųjų spaudimui ir ne tik matome, bet ir labai jaučiame benzino kainas. Ne tik kainų skirtume. Trump‘o bijojo net Rusijos „caras“ labiau nei viso NATO bendrai sudėjus. Trump‘as visuomet tesėjo savo žodį. Tai kodėl dabar nepasirinkti Trump‘ą? Juk mes lietuviai. Lietuviai? 


2022-10-20


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės