Tokios tokelės (128) Ukraina 6


C:\Users\Albinas\Documents\Ukraina.jpg


„Tas laisvės nevertas kas negina jos“.


Zelenskis JT tribūnoje. Ne tik girdėjau, bet ir sekiau Ukrainos prezidento kalbą JT Saugumo Tarybai. Manau, milijonai žmonių buvo prilipę prie kompiuterių sekdami jo kalbą, apie taiką, kurioje jis maldaujančiai prašė Pasaulinės Organizacijos atstovų, susėdusių ratu, gelbėti nuo genocido ukrainiečių tautą. Tie, Pasaulinės Organizacijos, atstovai klausėsi Ukrainos prezidento kalbos. Bet ar jie išgirdo jo ir ukrainiečių tautos šauksmą, esant mirties agonijoje, jų jausmą, žvelgiant mirčiai į nasrus? Nemanau. Ar jie bent žino ką reiškia žodis TAIKA, ir kas ji yra. Jiems atrodo jog pasaulyje viešpatauja taika. Padėtis Ukrainoje ne karas, nes taip sako rusai. Ar jiems svarbus ukrainiečių tautos išlikimas? Kas jiems tie ukrainiečiai? Jiem svarbiau išsaugoti savo „skūras“ ir leisti pasauliniam banditui lupti Ukrainiečių „skūras“. Meška iš urvo, šie į urvą. Tai tikros bedvasės iškamšos. Šiom bedvasėm iškamšom geriau būti „red than dead“. Ukrainiečiai pasirinko teisingesnį kelią geriau „dead than red“.


Taip pat Ukrainos prezidentas teisėtai reikalauja išmesti Rusiją iš Jungtinių Tautų organizacijos. Jau kartą Rusija buvo išmesta iš tos organizacijos, tai per 1939-1940 metų Žiemos karą, užpuolusi Suomiją ir patyrusi žiaurius nuostolius. Iki šiol JT lieka kurčios.


Grammy award laikotarpiu Zelenskis prašė aukų, o ne puošniai apsirengusių asmenų pritarimų jo kovai su mongoliškuoju banditu. Liekame prie seno posakio, jog sotus neužjaučia alkano. Gėda pasauliui. Ukraina, nors ir likusi viena, atlaikys barbaro kėslus.


Rusai nesitikėjo tokio didvyriško ukrainiečių pasipriešinimo. Ukrainos pasipriešinimas rusams brangiai kainuoja karių gyvybėmis ir pasenusia surūdijusia technika. Vis daugėja rusų kariuomenės tarpe pasipriešinimų karui, savos technikos sabotavimas, net ir savų lėktuvų numušimas. Rusijos kariuomenės žlugimo planas vykdomas. Bet jie turi dar vieną atsarginį ginklą, tai stambaus kalibro (890 mm), „царьскую пушку“. Manau, su tokio kalibro sviediniu net ir į musę, vieno metro atstumu, būtų galima pataikyti.


Ta Rusijos valstybė, nuo Genghis Khano laikų, iki šių dienų išliko nepasikeitusi. Ji tapo nebe valstybe, bet oligarchų apiplėštų, žmogaus teisių pažeidimų, baudžiava, arba vergija. Matyt rusams tokia sistema palanki, nes dauguma jų kitokio gyvenimo nėra matę. Nesistebėkite, kad aš pasakysiu, jog rusai po karo stalinizmo laikais gyveno geriau nei dabar. Gal ir vėl kada nors tas rusas vergas ar baudžiauninkas turės progos pasakyti „Жить стало веселей, тобачёк подешевел“. Toks ruso prasčioko galvojimas.


Dabar matome kas vyksta Ukrainoje, žmogžudystės viena už kitą vis žiauresnės. Ar galima geresnio elgesio laukti iš Genghis Khano, laukinių mongolų, palikuonių? Ar tai toks Kremliaus tikslas išnaikinti ukrainiečių tautą? Nepasiseks. Kremliaus viduje per daug nesutarimų.


Vakarai pradeda praregėti. Net ir Vokietijos prezidentas prisipažino klydęs santykiuose su Rusija. Prancūzai irgi atsikando rusais.  Rusijos anglių atsisakoma, bet dujų ir alyvos dar ne. Kodėl? Alyva ir dujos neša milijardus dolerių pelną rusų, valstybinių mąsto vagims, oligarchams, įskaitant Putin‘ą ir vokietį Schroederį. ES buvo nekartą įspėta nepasitikėti vien tik rusų pažadais tiekti dujas ir alyvą nenutrūkstamai. Dabar rusas rodo savo galią. Jis, dėka ES vadovybės bedvasių iškamšų, mato ES silpnybę. Ginklas ruso rankoje. Ar sugebės ES atimti iš jo tą ginklą? Trump‘as įspėjo Europą nepriklausyti nuo rusų energijos, bet vokiečių močiutė žinojo geriau. Šiomis dienomis, Vokietijos prezidentas, imdamas pavyzdį iš Austrijos kanclerio ir JK premjero, užsimanė taipgi aplankyti Kijevą, bet ukrainiečiai jo neįsileidžia. 


ES vadovė nuvykusi į Ukrainą pamatyti rusų žiaurumus, nutarė paskubintu būdu Ukrainą priimti į ES. Nors ir labai pavėluotai, bet žingsnis teisingas. Kijeve lankosi, solidarumo pagrindu, JK ministras pirmininkas ir Austrijos kancleris. Suomija taip pat griežia dantį prieš Rusiją nutardami stoti į NATO. Matyt ir jiems įgriso rusų kišimasis į jų reikalus. Ukrainos prašymas, dar prieš karą, priimti į NATO buvo atmestas vokiečių močiutės ir Prancūzų prezidento. Tai buvo tikra parama Putleriui.


Nesuprantu, kodėl tokiam Rusijos valstybės „vadovui“ reikalinga jachta 700 milijonų dolerių vertės, kuria jis asmeniškai neplaukiojo ir neplaukios, nes reikalinga laivyno apsauga. Kur dar oligarchų panašūs turtai? Ar įsivaizduojame, kiek rusų žmonių už tokius pinigus galima pavalgydinti, aprengti ir suteikti pastoges? Nugyventos valstybės rezultatai pastebimi karinėje technikoje. Ir rusai dar turi kiaulės akis vadinti save didžiąja valstybe. Atsiprašau kiaulių.


Viena maža valstybė, mūsų Lietuva, turėjo drąsos stoti prieš tą rytų slibiną atsisakydama jų dujų. Didžiosios ES valstybės, atsidarius akims, pradeda sekti lietuvių pavyzdžiu. Lietuva, istorijos raidoje, gan dažnai kovojo su tuo rytų slibinu. Jis nepasikeitęs. Tai kova be galo. Matyt slibinas bijo, nors ir mažos, bet Lietuvos. Bebaimė Lietuva, jeigu padarytų  vaidams, kivirčams galą, pilnai tiktų vadovauti ES. Dabartiniai ES vadovai, bedvasės iškamšos, dvokia lyg prisidirbę į kelnes. Lietuva nepabūgo to slibino, parodydama jos ambasadoriui duris. Lietuviai gerai žino, jog geras rusas yra negyvas rusas. Garbė lietuviams.


Pasigendame Trump‘o. Jis buvo nuraminęs Putlerį, įspėdamas „jeigu bombarduosi Kijevą, aš bombarduosiu Maskvą“. Įspėjimas veikė. Šis, Bidonas, būtų galėjęs palikti Trump‘o sprendimą, pridėdamas, jog reikalui esant kariškiai turi reikiamus įgaliojimus. Taika Ukrainoje viešpatautų. Dabar, kur rusas ten karas.


Sunku kartais suprasti ir kai kurių mūsų lietuvių pastangas pritarti Putleriui jo niekšingame elgesyje. Vergavimas svetimam yra jų gyvenimo tikslas. Rusai nori kultūringas vakarų kultūros valstybes, jas pavergiant, išmokinti maskoliškos kultūros, t. y. ant unitazų ne atsisėsti, bet lipti, nors ir purvinais batais, ir tūptis. Tai kultūra. Taip buvo, taip yra, taip ir bus, nes maskolius kitoks nebus.


Vėliausiomis žiniomis pranešama, jog rusai Mariupolyje griebėsi masinio naikinimo cheminių ginklų. Kalbėti kalba visi, bet veikti bendrai sutramdant banditą, drąsuolių nėra. Pasaulis galvoja, juk negalima kelti ranką prieš rusą. Tegul naikina kitus, tik ne mus. Taip galvoti gali tiktai bedvasės iškamšos.


Dabar tik girdime iš pasaulio narsių valdovų, jog Rusiją negalima užgauti nes ji valdo atominius ginklus. Tikri bedvasės iškamšos. Bet jie užmiršta, kad NATO ir Amerika taip pat turi branduolinių ginklų. Juk į karą prieš Rusiją galima eiti apsiginklavus dalgiais, šakėmis ir kirviais, nes jų technika šiems ginklams nepavojinga. Ar rusai pasitiki savo atominiais ginklais? Rimtai.


Garbė ukrainiečių tautai. Ukrainiečiai supranta, jog  „tas laisvės nevertas kas negina jos“. Garbė už jos nepriklausomybę kovojantiems Ukrainos didvyriams. Garbė Ukrainos prezidentui, kuris neapleido kovos lauką, neišdavė kraštą ir net nepriima rusų pateiktą ultimatumą. Turint tokį prezidentą pavergti valstybę neįmanoma. Net ir popiežius viešai pabučiavo jam atsiųstą Ukrainos vėliavą. Bravo.


Šlovė Ukrainai ir jos didvyriams.


Linkiu  gerbiamiems skaitytojams šventiškai sutikti ir atšvęsti Šv. Velykas, kartu susikaupiant apie žmonių kančias Ukrainoje.  2022-04-14


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos