Tokios tokelės (116)
Kiekvienų metų pirmieji tris mėnesiai lietuviams suteikia eilę prisiminimų. Vasario 16-ji yra mūsų valstybės Nepriklausomybės paskelbimo diena. Ji brangi kiekvienam lietuviui. Žmonės turėdami ir norėdami iškelti Lietuvos vėliavas tą darė savanoriškai, valdžios neprievartaujami. Deja, laikai keičiasi.

Antra, nei kiek nereikšmingesnė nei vasario 16-ji yra 1990, kovo 11-ji, kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti savo prarastą okupacijai buvusią Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo didis žingsnis istorijoje kuris privedė prie „nenugalimos“ Sovietų Sąjungos subyrėjimo.

Trečia diena, mūsų tautai yra gedulo diena. Nemanau, kad vertinga ją vadinti švente. Tą dieną,1991, sausio 13 dieną, 10 mėnesių po Nepriklausomybės atstatymo, Burokevičių, Jarmalavičių ir gal Paleckiukų „prašymu-reikalavimu“, O.M.O.N, daliniai įsiveržę į svetimos, nepriklausomos Lięetuvos valstybės teritoriją, tankais ir „Kalašnikovais“ žudė beginklius Lietuvos piliečius. Sausio 13-ji, O.M.O.N-ui., apsiginklavusiems iki dantų „Kalašnikovais“ ir tankais yra „pasididžiavimas“ prieš beginklius piliečius. URAAA.


Po visų švenčių ir gedulo dienų seka garsioji „Melagių diena“. 


Teachers Union (Mokytojų Unija). Pagal kokį įstatymą samdiniai diktuoja samdytojams? Tokie „cūdai“ vyksta Čikagoje. Nesuprantamai, kodėl leidžiama jiems tokia taktika. Mokinių tėvai piktinasi tokiu tos unijos elgesiu. Nors miesto merė stengiasi, jos pastangas unija atmeta. Kodėl ji negali pasielgti kaip kad pasielgė prezidentas Reagan‘as su oro judėjimo kontrolierių unija. Jie buvo nutarę štrekuoti, bet buvo įspėti tuolaikinio prezidento Reagan‘o, kad jų streikas ir reikalavimai yra nelegalūs. Jie įspėjimą neišgirdo. Jie galvojo, jog jiems pakaitalo nėra, todėl prezidentui bandė įrodyti savo galią. Bet jie žiauriai apsiriko. Prezidentas turėdamas kariuomenės užnugarį, laikinai, kol apmokino naujus kontrolierius, naudojosi kariuomenės patarnavimais. Buvusiems unijos nariams durys grįžti į darbą buvo aklinai užtrenktos. Šauksmas buvo didis. Daug kas prarado ne tik darbą, bet ir turtą. Tokia pamoka privalėtų būti ir Čikagos Mokytojų Unijai.


Vis daugiau ir garsiau girdime kalbų apie nekontroliuojamą valdiško sektoriaus unijų veiklą ir jų šantažuojamus reikalavimus renkamiems politikieriams. Tokia veikla privalo būti sustabdyta. Tai ateityje nebeišvengiama. 


Gatvių teismai. Kas jie tokie ir kodėl jie vyksta? Pirmiausiai, kas nors tų gatvių teismuose nori pasigarsinti, nieko bendro neturint su teise. Amerikoje veikia nepriklausoma teismų sistema. Vienas Čikagos policininkas suvaręs 16 kulkų į vieno juoduko kūną, nuteistas ir pasodintas į kalėjimą, jau užsitarnavo „parole“, t.y. ankstyvą paleidimą iš kalėjimo. Būriai juodaodžių tokiu „board of paroles“ sprendimu nepatenkinti. Galima būti nepatenkintiems, bet teismo sprendimas toks išlieka. Gatvių būriai neturi jokios teisės jį pakeisti. Jeigu tai būtų būvįs juodas policininkas, tikriausiai jis būtų sutiktas išskėstomis rankomis. Tai nebūtų diskriminacija.


Rusija prie Ukrainos ir Baltarusijos surengė „gyvus“ kariuomenės manevrus, gąsdindami, kad visuomet gali žengti į Ukrainą ir Baltarusiją. Taip, jie gali žengti, bet nežengs, nes pasekmės Rusijai būtų tragiškos. Jų visas tikslas, neleisti toms dviem valstybėm išslysti iš rusų kontrolės ir tapti NATO narėmis. Rusai privalėtų suprasti, jog jie yra tie sukeliantys pasaulyje nepastovumą, kad jų kaimynai ieško apsaugos vakaruose. Niekas nesuteikė Rusijai teisės nurodinėti kaimyninėm valstybėm jų ateities bei krypties pasirinkimą.


15 minučių praneša, jog Rusija mažina savo tarnautojų skaičių jos Ambasadoje Kijeve. Tikiu, jog tai rusų „blefas“ norint gąsdinti NATO valstybes, arba bendrai paėmus visus Vakarus. Neužmirškime, jog Ukrainos okupacijai, negali būti jokios kalbos rusų tarpe. Visgi rusai skaito ukrainiečius savo kraujo broliais. Ar Putin‘as tą supranta? Dabartiniai laikai tai ne buvusieji KGB laikai. Jėga sunaikinti NATO rusams nepasiseks. Tą jie galėtų pasiekti tiktai atvirų sienų politika. Atvirų sienų politika negali veikti Rusijoje, nes jie, ypač jų kaimas, nepasiekęs vakarams priimtinos civilizacijos, kurioje svarbų vaidmenį vaidina švara, arba „higiena“. Netikėtina, kad Rusija norėtų rodyti pasauliui savo kaimo gėdą – skurdą. Tam kaimui, kuris laikomas tamsoje, galima pasakoti kokia bloga yra ta „Amerikos imperija“. Tą kaimą, reikia išlaikyti koks jis yra, tą retenybę, nes visose civilizuotų vakarų valstybėse, tokie kaimai išnykę. Tame Rusijos kaime dar tebegyvena Gogolio revizoriaus dvasia. Nei vakarų Europa, nei Amerika neturi jokių tikslų užkariauti Rusiją. Taigi, kamuolys guli rusų darže. Ką rusų valdžia sakys gyventojams, Vakarams atsisakius tenkinti rusų niekuo neremtinus reikalavimus? Čia ir yra šuo pakastas.


Susidarė grupė buvusių Trump‘o administracijos pareigūnų su tikslu užkirsti kelią Trump‘o grįžimui į Baltuosius Rūmus. Jie patys labai abejoja savo pasisekimu, išskyrus, kad jiems bus prikergtas išdavikų vardas. Demokratai vis dar bando užkirsti Trump‘ui kandidatuoti, nes jame jie mato savo visišką susinaikinimą. Trump‘as niekuomet nebuvo Washington‘o „pelkyno“ žmogus, todėl jis visur buvo nepriimtinas. Bet jis turėjo užsispyrimą, netoleravo nepaklusnumą, ir piliečiams įtiko savo užsibrėžtais tikslais. Jo geras užmačias sunaikino vogtų balsų prezidentas Bidonas, infliacijos nesuvaldomumu. Pasaulinėje arenoje Bidonas parodė savo drebančias kinkas. Trump‘o laikotarpiu, nei rusai, nei kinai, nei „raketų berniukas“, ginklais nežvangino. Visi jie buvo savo vietoje. O dabar?

Let‘s go Brandon.


2022-01-20


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės