Tokios tokelės (112) Politika
Bidonas senėja. Ar jis sugebės baigti pirmą terminą? Svajoti apie antrą – nesąmonė. Atrodo jog jam visur koją pakiša Amerikos teismai. Nepasisekimas lydi nepasisekimą. Teismas įsakė atstatyti „Remain in Mexico“, prezidento Trump‘o užsibrėžtą tikslą. Imigracija privalo būti tvarkinga, remiantis įstatymais. Bidonas nuo įstatymų vykdymų neatleidžiamas.


Trump‘as, savo prezidentavimo laiku, iš TV ekranų neišnykdavo. Nors ir neigiamais TV pranešimais, jis buvo matomas, nes jis vykdė savo užsibrėžtą tikslą – MAGA. Kinija ir Rusija buvo nutildytos, tupėjo lyg pelės palindusios po šluota. Praėjus keturiems metams vyko nauji rinkimai. Žinome ir dalyvavome. Prezidentu tapo vogtų balsų iškamša, Bidonas, pasižymintis prezidento Trump‘o sukurto gėrio naikinimu. Tarp jų dvejų yra nemaži skirtumai. Trump‘as beveik visur laimėdavo teigiamai teismų sprendimus. Šis, Bidonas, pasižymi atvirkščiai. Jam dauguma teismų sprendimai nepalankūs. Trump‘as laikėsi demokratinių principų, šis diktatūriškų. Trump‘as daug dirbo ir buvo viešai matomas. Šis, teko skaityti, daug laiko praleidžia miegodamas bei vengdamas viešumos. Juk tai senatvės požymis. Šis, laike savo prezidentavimo (11 mėnesių) dar nesugebėjo pateikti ataskaitą apie „State of the Union“. Gal bijo, kad Pelosi tokį jo pranešimą viešai suplėšys, kaip kad ji niekšingai pasielgė su Trump‘o pranešimu, suplėšydama ir išmesdama į šiukšlių dėžę. Neužginčijamai, niekšingai elgiasi tiktai niekšai. „Užjauskime“ demokratus jų apgailėtinoje padėtyje.


Demokratai nebepataisomai yra prisidirbę paskutiniuose prezidentiniuose rinkimuose. Dabar labai linksniuojama Georgia valstija. Ten, skaičiuojant balsus didžiausias chaosas. Aiškus manipuliavimas balsais Bidono naudai. Reikalaujama net atšaukti balsavimų paskelbtus duomenis. Bet šaukštai jau po pietų. Žinome, kad rinkimus laimėjo Trump‘as, bet prezidentu tapo demokratų iškamša Bidonas. Tokios gėdingos istorijos Amerikoje dar nėra buvę.


Kinija baugina Lietuvą už Taivano atstovybės atidarymą Lietuvoje. Loti galima kol apžels snukis, bet neturint dantų įkąsti neįmanoma.


Putinas nori susitarimų su NATO, kad NATO neslinktų link Rusijos. Tai kodėl jis pats slenka link NATO? Baltarusiją jis jau turi savo kišeniuke. Dabar kalbama apie Ukrainą. Jis bijo karine jėga užimti Ukrainą, žinodamas ukrainiečių priešinamasi Rusijai dar komunistinio pilietinio karo metais. Tai buvo stalinizmo siautėjimo laikotarpis, badu marinęs ukrainiečius. Ukrainiečiai tai neužmiršo. Manau, Putin‘as žino ukrainiečių priešinamasi pasibaigus antrajam pasauliniam karui, jų partizaninį karą su okupantu rusu. Ar Putin‘as gali būti tikras, kad jo kariuomenė sėkmingai kariautų prieš ukrainiečius? Dėl ko ir už ką? Jis užspringtų bandydamas praryti Ukrainos kaulą. Jis žino, kartoja ir bijo, kad Ukraina pasiryžusi atgauti Krymą. Bet, Putin‘o tikslas, kaip ir visų Rusijos diktatorių, yra didinti valstybės teritoriją. Mat maskolius negali pakęsti kai kaimyninės valstybės gyvena geriau nei jie patys, pirkdami jų žemės turtus už aukštą kainą.


Kam reikalingos sutartys tarp rusų ir NATO organizacijos, kurių rusai visvien nevykdytų. Ar sutartimis jie nori apgauti NATO? Juk jų tikslas buvo, yra ir bus apgauti derybininkus ir tuo didžiuotis. Jie būdami barbarais galvoja jog sutartys tai koks padrikas turgus. Žinome jog turguose galiojo rankų sukirtimų sutartys. Jos be jokio popierinio dokumento ir be parašų buvo sąžiningai vykdomos.


Du diktatoriai, Lukašenka ir Putin‘as negali būti kitokie. Dėl išlikimo, jie privalo kaltinti bet ką nežinant už ką, taip apgaudinėjant savus piliečius. Visų šių diktatorių kaltinimai nukreipti į vakarus. Jie pastebi kaip atsistatė Lietuva ir kitos buvusios Sovietinės respublikos, pavydi joms, nes savo krašte jie tesugebėjo pratęsti buvusią Sovietų Sąjungos vergiją. Jie kalba apie demokratiją ir jos vardu, bijodami savo kraštuose ją pritaikinti, nes demokratija reikalauja pilnos žmonių laisvės be valdžios įsikišimo. Valdžia renkama ne žmonių bet valstybės valdymui. Labiausiai diktatoriai bijo ginklų piliečių rankose.


Amerikoje ginklų turėjimas yra konstitucinė teisė. Aišku, jokie kriminaliniai ir nepilnapročiai tos teisės neturi. Toks yra įstatymas ir jis privalo būti gerbiamas. Pagal vėliausius duomenis, Amerikos piliečiai yra stipriai apsiginklavę ir toliau ginkluojasi, o ginklai, neįsivaizduojamu greičiu, yra šluojami nuo lentynų. Pasirodo net šovinių trūkumas, nors gamyklos dirba beveik be sustojimo. Manau, jog mes nujaučiame tų lenktynių tikslą. Pirmiausiai galvojame jog tai yra apsigynimo namuose tikslas. Rimčiau pagalvojus, stebint kaip valstybė skaldosi į dvi stovyklas, net šiurpas bėga per nugarą. Tai ne juokai. Tai rimti dalykai.


Demokratai, kurie dabar skaldo valstybę, nori ir stengiasi ginklų turėjimą Amerikoje uždrausti. Kalbėti gal ir lengva, bet bandyti atimti iš žmonių ginklus, neįvykdomas tikslas. Jau dabar demokratai pasižymi diktatoriškomis savybėmis, o iš gyventojų atėmę ginklus jie taptų tironais, kurie visiškai sunaikintų Ameriką. Nereikia eiti toli. Pažvelkime į Čikagos miesto merę. Jos tikslas mažinti policijos biudžetą. Miestas neturi pinigų, paskendęs skolose, bet ji sugeba dalinti po 5000 dolerių tinginiams ir darbo vengiantiems juodaodžiams parazitams. Juodaodžių rajone „Englewood“, žemiausios klasės juodaodžiai piliečiai neturėdami ką veikti šaudo vieni kitus neaplenkdami net vaikų. Pati merė ir juodaodžių rasistiniai rėksniai bijo ten kišti savo nosis bijodami gauti kulką į tarpuakį. Juk tam tautos sąšlavynui jau ilgą laiką buvo statomi nauji modernūs namai, o po kelėtos metų griaunami, nes jų gyventojai patys juos pavertė į lūšnynus. Jiems gyventi lūšnynuose ir kriminalinėje aplinkoje maloniau nei laikytis civilizacijos taisyklių. Nežiūrint kokios sumos buvo naudojamos namų statybai jiems, bei jų šelpimui, padėtis vis labiau blogėjo. Neužsitarnautomis pašalpomis civilizuoti žmones neįmanoma. Šalis negali tarpti jeigu ji remia dirbančiūjų lėšomis tinginius ir                                 darbo vengiančius parazitus. Prezidentas Trump‘as tą pramatė, ėmėsi tam tikrų priemonių nutraukiant tinginiams pašalpas, bet jo laikas buvo per trumpas. Gal naujai vėl atėjęs į prezidentūrą jis sugebės pradėtą darbą užbaigti. Tai štai ką reiškia M.A.G.A. 


Amerikiečiai balsuodami privalo atsisakyti demokratų peršamo socializmo, nes socializmas nei vienoje valstybėje, gero nėra davęs, išskyrus valdininkų korupciją ir kyšininkavimą.


Let‘s go Brandon.


 2021-12-9

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos