Tokios tokelės (109) POLITIKA„Let‘s go Brandon“. 


Šis, visiškai nekaltas, netikėtai išsivystęs, posakis smerkia Bidoną. Jo atsiradimas aprašomas taip: Po vienų NASCAR automobilių lenktynių, žiūrovams skanduojant “F*ck Joe Biden”, vienas sporto apžvalgininkas, sutikęs lenktynių laimėtoją Brandon Brown, jam sako: Girdi, žmonės skanduoja „Let‘s go Brandon“? Paskelbus spaudoje „Let‘s go Brandon“, šis skandavimas tapo pakaitalu “F*ck Joe Biden”. Dabar, šis posakis gali būti suprastas dvejopai. (A sports interviewer at a NASCAR race heard the crowd chanting “F*ck Joe Biden” and covered it by saying to race winner Brandon Brown, “Hear that, they’re chanting ‘Let’s go Brandon'”. As a cover-up it sucked but as a shorthand and inoffensive, non-swearing way to express one’s contempt for Joe Biden it’s become a great catch phrase).


Kaip matome, žodžiai “F*ck Joe Biden”, nepakeitus jų prasmės, tapo nekaltai pakeisti į „Let‘s go Brandon“. Dabar, neniekinant galima niekinti Bidoną. Demokratams ir kairiesiems, tai peilis po kaklu.


VA (Virginia) valstijoje, rinkimus laimėjo raudonoji (respublikonų) banga. Spauda (main stream media) tyli, todėl, kad laimėtojai yra respublikonai. Dangus užgriuvo demokratus. Supuvo demokratų dangų laikę pastoliai. Demokratai panikuoja. Ir ne veltui. Jie žino, savo, pažadų neišpildymų nusižengimus rinkėjams, tai pasidavimas „bobos“ kliedėjimams. Dabar jau per vėlu atitaisyti klaidas. Gražūs demokratų čiulbėjimai nebeturi įtakos.


NJ (New Jersey) valstijos demokratai įsivaizduoja gyvenantys 2020 rinkimų metuose, vėl galėdami manipuliuoti rinkimų duomenimis. Gyventojai tarė savo žodį, išrinkdami į Valstijos Senatą tolimų reisų sunkvežimių vairuotoją (trokistą) respublikoną, išmesdami seną, galingą, demokratą Senato pirmininką. Demokratai galvoja, jog tokiu elgesiu gyventojai užsako valstijai pasaulio pabaigą. Balsai suskaičiuoti. Laimėtoju paskelbtas trokistas respublikonas. Pralaimėjęs rinkimus demokratas Senato pirmininkas nesutinka su rinkimų duomenimis, tvirtindamas, jog trokistas negali būti laimėtoju. Įdomu, ar pralaimėjusio akimis trokistas ne amerikietis? Ar draudžiama trokistui laimėti? Kokiame Konstitucijos straipsnyje yra toks nurodymas? Kodėl pralaimėtojo tokia diskriminacija prieš laimėjusį Amerikos pilietį, nors ir trokistą? Toks laimėjusio apibūdinimas dar labiau smukdo demokratus..


Po visų balsavimų surinktų duomenų, pralaimėjusiam nenorint prisipažinti pralaimėjimą, jis ir kiti valstijos demokratai ėmėsi seno rinkimų triuko, kaip ir 2020 metais, atrasdami, šį kartą dar 12000 „nesuskaičiuotų“ balsų. Demokratai, rinkimų metu, visą rinkimų eigą ir jos tvarką turėjo savo kontrolėje, tai iš kur atsirado tie 12000 nesuskaičiuotų balsų? Gal tai vėluojantys mirusiųjų balsai? Lauksime daugiau išradimų nepasiduodant rinkimų duomenims. Juk Demokratai „neprivalo“ pralaimėti. 


Minneapolio balsuotojai tarė savo žodį, atmesdami BLM, Antifa ir kitų nusikaltimo gaivalų reikalavimus panaikinti policiją, kartu 4 iš jų išmesdami iš miesto tarybos. Rinkėjai tarė, užtenka, kad tie nusikaltimų gaivalai toliau galėtų valdyti to miesto gatves. Amerikiečiai nori saugumo ir sprendimų taip kaip kad besiplečianti, respublikonams palanki, revoliucija reikalauja, kurią suteikti gali tiktai respublikonai būnant valdžioje. Skanduojame: Let‘s go Brandon. 


 Philadelpia miesto taryba nutarė neleisti policijai stabdyti ir rašyti baudas už menkesnius vairavimo taisyklių pažeidimus, nes perdaug nebaltųjų asmenų gauna tas baudas. Galbūt, tokiu atveju, miesto taryba privalėtų policijai nustatyti kvotas pagal gyventojų rasę, spalvą, išvaizdą ir, tikriausiai, pagal seksualinę orientaciją. „Ordnung muss sein“.


Bidono potvarkis privalomai skiepytis darbuotojams (kurių įdarbinimo įmonėje yra virš šimto), teismo potvarkiu, laikinai sustabdomas. JAV prezidentas neturi įstatymų leidimo galios. Taškas. Tas juodas darbas buvo pavestas OSHA vadžios agentūrai. (Occupational Safety and Health Administration) = (Darbo apsaugos ir sveikatos administracija) OSHA buvo sutverta Kongreso pravestu įstatymu. Tame įstatyme OSHA nėra įgaliota bausti už prezidento privalomąjį potvarkį, įmonėse turinčiom virš šimto darbuotojų, skiepytis visiems. Nesuprantama, iš kur ištrauktas skaičius 100, o ne 98, arba 101. Kas yra toks aiškiaregis? Viena tai aišku, jog ne Bidonas pats. Ir vėl skanduojama: Let‘s go Brandon. 


Plataus masto demonstracijos prieš Bidono patvaldystės įstatymą, prieš žmonių norą skiepytis, vyks nuo lapkričio 8 dienos iki lapkričio 11 dienos, su šūkiu: „Mes valdžia“, arba principu tardami valdžiai: „Jūs privalote tarnauti mums. Tai Jūsų pareiga“. Triukšmas prieš tų skiepų įsakymą diena iš dienos didėja. Teismai naikina valdžios neteisėtus bei neautorizuotus įstatymus. Valdžia kuria naujus įsakymus apeidama legislatūras bei teismų draudimus. Ypač tuo pasižymi Čikagos rasistė merė.  Mieste kas savaitę kriminaliniai nusikaltimai daugėja. Merė ir jos policijos viršininkas tiktai kalba, kumščiais grūmoja, bet padėtis nesikaičia. Kriminalas, tiesiog, savivaliauja. Skandavimas tęsiamas.


Lavrovas, atskridęs pas savo sėbrą Lukašenką, pasirodė tikru barbaru esant, siūlydamas Europos Sąjungai mokėti Baltarusijai, kad ji stabdytų migrantus. Suprantame, o gal net nesuprantame, rusų įžūlumą, jų atsilikimą nuo civilizacijos, jų barbariškumą, nešusį rytų „nekultūrą“ Pabaltijo kraštams, o dabar tiek atsilikusiai, kad drąsiai Rusiją galime vadinti trečiojo pasaulio atsilikusia valstybe. Nors Putin‘as tyli, už jį kalba Lavrovas. Lygintis su pasaulio išsivysčiusiomis valstybėmis, Rusijai prireiktų dar gerą šimtą metų, ir tai dar būtų abejotinas klausimas. Bet ji sugeba, kaip ir buvusi KGB, arba buvusi Sovietų Sąjunga, kelti neramumus pasaulyje, žinodami, jog jų pastangos neturi jokios vertės. Pažvelkime į Amerikos kaimynę Kubą. Matome tiktai atsilikimą visose srityse, su rusų komunistų propagandos įtaka.


Kur dingo „didžioji“ spauda niekinančiai rašiusi apie prezidentą Trump? Dingo, kaip Australijos šuo Dingo. Nejaugi ji nieko gero apie Bidoną nesugeba parašyti? Tikriausiai gėdinasi. Anksčiau ta spauda prezidentą Trump niekino ir kiekviename žingsnyje smerkė, pati net nežinodama už ką. Dabar, lazdai atsisukus kitu galu, ypač žiūrint TV žinias, Bidonas, nors retai bet trumpai minimas, nes nėra jokio pagrindo jį minėti. Jo titulas, nesugebant jį protingai naudoti, neturi reikšmės. Bidonas visur linksniuojamas negatyve prasme. Jam esant prezidentu, jo pasirinkti ministerijų vadovai net neturi supratimo apie jiems pavestas pareigas. Infliacija kyla lyg oro balionas, o prezidentas nežino kaip ir už ko griebtis. Vieninteliai jo pasiekimai, tai naikinimas Trump‘o įvestų, nors ir geriausių, potvarkių. Blogiausiai, kad niekas jo nesugeba sustabdyti, žlugdant Ameriką. JAV Kongresas nugyvendintas „bobos“ ir jos padlaižių pastangomis.  


Dabartiniai internetiniai kompiuterių puslapiai pilni Bidono nesėkmių aprašymu. Nemanau, kad galėtumėm, tiems rašytojams, primesti šališkumą. Vieną galime tvirtinti, jog dabartiniai aprašymai, skelbiami kompiuteriuose, turi žymiai daugiau tiesos nei Trump‘o prezidentavimo laikotarpiu, kaip skelbė „didžioji“ spauda. Ta „didžioji“ spauda nusigyveno, paniekindama visus žurnalizmo garbingus nuostatus, tapdama bulvarine. Juk ir turgaus bobos matydamos viena, kalba visiškai ką kita, su išgalvotai pridėtais apšmeižimais.


Taip kaip nebesustabdomas upės tekėjimas, taip nebesustabdoma tylioji revoliucija nukreipta prieš Bidono savavaliavimus ir jam atsidavusią, žmonių pagarbą praradusią, demokratų partiją. 


O mes, linkėdami ir laukdami Trump‘o sugrįžimo į Baltuosius Rūmus, skanduokime “Let‘s go Brandon“.
2021-11-11 
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos