Tokios tokelės (108) POLITIKAFacebook krikštijamas nauju vardu. Naujas vardas „Meta“ krikštytojams karčiai atsirūgsta. Naujas vardas „Meta“ hebrajų kalboje reiškia „miręs“. Žinome, jog Facebook savininkas, Mark Zuckerberg, yra žydų tautybės, nemokantis hebrajų kalbos, todėl ir pasirašė sau mirties liudijimą. Taip pat žinome, jog jis yra aršus Trump‘o priešas, negalėdami suprasti, kodėl jis reikalauja, tuo nauju, „Meta“ vardu, atstatyti Trump‘o valdžios palikimą. Dabar labai linksniuojamas „Meta“ vardas, paraidžiui reiškia: „Make Everything Trump Again“. Gal jis pradėjo, kaip „Cukriakalnis“ tirpti bei matantis savo nesėkmę ir praregėjęs, tapo Trump‘o šalininku. Juk gyvenimas pilnas įvairių išdaigų. O gal ši istorija yra tiktai pokštas?


Vyriausias JAV prokuroras, US Senato komisijos spirginamas lyg ant žarijų, kraiposi nuo vieno šono ant kito, meluojant atsakydamas į jam užduotus klausimus. Kalba sukasi apie jo raštišką priminimą FBI ir kitiems jo sėbrams prokurorams, mokinių tėvus, kurie rūpinasi savo vaikų išmokslinimu, traktuoti kaip „vidaus teroristus“. Vyriausias prokuroras, kuris prisiekė gerbti Konstituciją ir įstatymus, stengiasi užgniaužti žmonių teisę į laisvą žodį. Jį spirgindamas, vienas Senatorius pareiškė, jog jis privalo gėdingai atsistatydinti iš Vyriausio prokuroro pareigų, pridėdamas, „Ačiū Dievui, kad jis netapo patvirtintas Aukščiausio Teismo teisėju“. Prez. Obama jį buvo siūlęs tom garbingom pareigom. Kaip atrodo, Bidonas pasižymi, aukštom valstybinėm pareigom, rankiodamas nevykusius, bet jam paklusnius žmones.


Bidonas deda visas pastangas aprūpinti nelegalus dėl šeimų išsiskyrimo net po 45000 dolerių. Pasiteisinimas dėl tokio dydžio išmokų yra nepasiteisinimas, kad tie nelegalai gali užvesti bylas prieš JAV už šeimų išskyrimus. Juk niekas jų neprašė nelegaliai vykti į JAV. Tai didžiausia nesąmonė, suteikiant nelegalams teises viršijančias JAV piliečių teises. Valstybėje kyla triukšmas dėl tokio nelegalų gerbimo, užmirštant savus piliečius. 


Bidonui esant prezidentu, visi pajutome infliacijos padarinius. Viskas brangsta, nes pasirodo prekių nepriteklius. Darbo vietų net perdaug, bet bedarbių skaičius didelis ir jis nemažėja. Kodėl? Žmonės, tinginiai ir darbo vengiantys parazitai, gauna valdžios paramą, sugeba pragyventi, tai kodėl dirbti. Čia labai prisideda sunkvežimių vairuotojų trūkumas. Uostuose prekiniai laivai laukia eilės iškrovimui, nes trūksta darbininkų. Statybose taip pat didelis darbininkų trūkumas ir namų kainos nežmoniškai aukštos. Namai, butai perkami dar nepastačius namą. Restoranai, vienas po kito užsidaro, nes yra taip pat darbo jėgos trūkumas, o savininkai nepajėgūs mokėti aukštus atlyginimus. Kyla klausimas, ar ne būtų geriau jei iš vis niekam nereikėtų dirbti, valdžia tiktai spausdintų pinigus ir mokėtų už nedarbą? Turėdami pinigų juos išleistumėm ant kvaišalų, kaip kad dabar daro kai kurie šelpiami bedarbiai. Tuomet galėtumėm dantis ant sienų pakabinti ir gyventi be rūpesčių.


Vienas aiškus dalykas, tai kad valdžia visur ir perdaug kiša savo nosį ir nagus į privatų verslą ir piliečių gyvenimą. Verslas privalo būti laisvas. Darbininkai privalo būti samdomi pagal darbdavių reikalavimus, mokant atitinkamus atlyginimus susitarus su samdiniais. Ne valdžios reikalas nustatinėti atlyginimus. Tai yra priešinga kapitalistinei sistemai. Įvairios pašalpos tinginiams ir darbo vengiantiems parazitams yra ne valdžios malonė, bet priverstinis visuotinis rėmimas dirbančiųjų sąskaita, kurių net neatsiklausiama. Žmogus, o ne valdžia, yra ir privalo būti savęs šeimininkas. Valdžia jokių savų lėšų neturi, bet tik ji turi teisę rinkti mokesčius, jais naudotis ir spausdinti pinigus. 


Prezidentas Trump‘as, pats būdamas turtingas kapitalistas, stengėsi mažinti valdžios įtaką į žmonių reikalus sausindamas biurokratijos pelkyną. Trump‘as kovojo prieš socializmo įsigalėjimą Amerikoje. Trump‘as suprato, jog valstybė negali tarpti šelpdama tinginius ir darbo vengiančius parazitus.


Čikagos merė, diktatorė, pratusi grūmoti visiems pavaldiniams laikinai pralaimėjusi teisme prieš policijos uniją, teismo sprendimu privalo tartis su tos unijos atstovais. Teismas pasakė jog miestas su unija, o ne unija su miestu, privalo tartis. Miestas, vadovaujant merei nesilaiko susitarimo su unija. Merės grūmojimams unija nepasiduoda. Kalbame apie priverstinį skiepijimą policijos pareigūnų, o už nepaklusnumą merei, atleidžiant iš darbo. Lauksime galutinio teismo sprendimo. 


Tarptautinėje arenoje, oro taršos valymo konferencijoje Glasgowe, U.K., Bidonas, kaip visuomet pasirodė koks „mulkis“ esąs. Jam vadovaujant Amerika pasaulio akyse nebe pirmauja. Kalbant apie klimato atšilimą ir oro taršą, kažkodėl kinams leidžiama teršti orą iki 2060 metų. Koks tas kinų pasiteisinimas lieka neaišku. Spėliodami galime sakyti, jog kinams pinigai reikalingi ginklavimuisi, nes be tobulų ginklų neįmanoma gąsdinti Taivano žmones. Tai irgi „didelis“ taiką mylinčios valstybės nuopelnas.


Tarptautinėje arenoje sutartyje su Putinu, Bidonas jam nusilenkė, užtraukdamas gėdą Amerikai. Kalbame apie „Hypersonic missiles“ gamybą. Bidonas sutiko, kad rusai gali gaminti, bet amerikiečiai privalo savo gamybą bei technologiją pristabdyti, duodant rusams pirmenybę. Gali būti ir kita versija. Gal amerikiečiai nori stebėti rusų išradimą, jį patobulinti ir neužleidžiant rusams pirmenybės, įrodyti savo pranašumą. Aišku, rusai pradės šaukti apie jų amerikiečių išvogtas paslaptis. Gali būti dar viena versija su klausimu, ar gali rusų mokslininkai, uždaryti „Ghetuose“, būti pažangesni nei laisvos šalies mokslininkai? Nesvarbu kaip rusai stengiasi, jie buvo, yra ir liks atsilikę nuo Amerikos. Amerikiečiams rusų paslaptys menkai naudingos, bet rusams amerikiečių paslaptys tiesiog neįkainuojamos. Amerikiečiai sugebėdavo rusų šnipams pakišti atgyventas paslaptis, kuriomis rusai didžiuodavosi kaip savo išradimais. Deja tie išradimai vakaruose jau būdavo atšalę, nes techniniai išradimai vystosi nesuprantamu greičiu. Rusai niekuomet nebuvo pajėgūs sekti amerikiečių pėdomis, nes vogimas yra jų pirmenybė. Maskolius nesikeičia.


Virginijos valstija, po balsavimų lapkričio 2-ą dieną, iš mėlynos tapo raudona valstija. Raudona nereiškia komunistine, bet respublikonų valdoma. Demokratams tai skaudus smūgis, užtat Trump‘ui, respublikonams ir Amerikai geros naujienos. Tylioji revoliucija nesustabdomai plečiasi. Let‘s go Brandon! 


2021-11-4 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos