JAV Lietuvių Bendruomenė švenčia savo jubiliejų

Nuo 1951 m. gyvuojanti Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) yra viena iš seniausių ir didžiausių lietuvių bendruomenių už Lietuvos ribų. Jau 70 metų JAV gyvenančius lietuvius ir jų šeimas jungianti bendruomenė, vadovaujama kūrybingų žmonių, rodo, jog yra pajėgi steigti ir remti lituanistines mokyklas, organizuoti šokių ir dainų šventes, teatro festivalius, sporto rungtynes, mokslo ir kūrybos simpoziumus, puoselėti kitą lietuvišką veiklą užsienyje. Ilga organizacijos istorija ir gilios tradicijos vienija Amerikoje gyvenančius lietuvius, skatina juos saugoti ir puoselėti iš tėvų ir senelių paveldėtas lietuviškas vertybes. 

Šiais metais JAV Lietuvių Bendruomenė švenčia savo 70-ties metų jubiliejų. Šiuos reikšmingus metus bendruomenė pažymi gausybe renginių, vykstančių įvairiose valstijose. Rugsėjo 10-12 dienomis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL vyko XXIII JAV LB Tarybos pirmoji sesija, į kurią atvyko lietuviai iš visų Jungtinių Amerikos Valstijų ir net Lietuvos. Taryba kasmet nustato metams organizacijos veiklos gaires. Ji renkama trejiems metams; dabartinė Taryba atsakinga už JAV LB veiklą 2021–2024 metais. Tarybą sudaro 60 rinktų atstovų ir, ex officio, 10 apygardų pirmininkų.

Atstovus į tarybą renka vyresni negu 18 m. lietuviai, lietuvių kilmės amerikiečiai ir net jų ne lietuviai sutuoktiniai. Kasmetinės Tarybos sesijos vyksta vis kitoje vietoje. 2020 m. Tarybos sesija turėjo būti Atlantoje, GA, tačiau dėl pandemijos teko organizuoti virtualiu būdu. Šią sesiją organizavo Vidurio Vakarų apygarda, vadovaujama Vestos Valuckaitės.

Šventinis savaitgalis prasidėjo JAV Lietuvių Bendruomenės dovanos 70-mečio proga – Pasaulio lietuvių centrą pasipuošusios Rolando Dabruko freskos ,,Vienybės medis” atidengimu. Freską sukūręs menininkas sako: ,,Šiuo Vienybės medžiu norėjau pristatyti Lietuvą ir Ameriką. Lietuvius, gyvenančius Lietuvoje, ir lietuvius, gyvenančius  Amerikoje. Parodydamas, kas išlieka mums svarbaus, išsibarsčiusiems po platųjį pasaulį, bet tarsi sujungtiems nematomais saitais, puoselėjantiems meilę tėvynei, kultūrai, šokiui, raštui, menui, ir perduodantiems ateities kartoms angelus, saugančius lietuvius visame pasaulyje.” Projekto rėmėjai – Lietuvių Fondas ir Čikagos lietuvių Rotary klubas. 

Visą savaitgalį Pasaulio lietuvių centre netilo šurmulys – vyko idėjų mugė, puota po atviru dangumi ,,Mūsų dienos kaip šventė”, jaunimo sporto šventė, šventinis pokylis.

Dalyvauti JAV LB sesijoje ir šventėje iš Lietuvos atvyko LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė. Iš Washingtono atvyko LR ambasadorė JAV ir Meksikai Audra Plepytė, dalyvavo garbės konsulai New Yorke, Čikagoje ir Los Angeles – Vaclovas Šalkauskas, Sigrida Mulevičienė, Laima Jurevičienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Tauras Bublys ir kiti svečiai.

Veiklos 70-metį mininčiai JAV Lietuvių Bendruomenei įteiktas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis! Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ JAV Lietuvių Bendruomenę apdovanojo už ilgametį JAV lietuvių vienijimą, Lietuvos laisvės siekio palaikymą per okupaciją, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą, Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės puoselėjimą, jaunosios kartos tautinį ugdymą, pilietiškumo skatinimą.

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą taip pat skirti aktyviam Čikagos lietuvių bendruomenės nariui Alexanderiui Rimui Domanskiui,  JAV Kolorado lietuvių bendruomenės valdybos nariui, buvusiam ilgamečiam pirmininkui Arvidui Kazimierui Jarašiui, Čikagos lietuvių krepšinio lygos įkūrėjui ir prezidentui, treneriui Aurimui Matulevičiui, „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje“ prezidentei Laimai Marijai Michailovič, Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovui ir dirigentui Dariui Polikaičiui, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narei, lietuviškos kultūros puoselėtojai Austėjai Sruogai, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjui ir tarybos pirmininkui, Lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkui Robertui A. Vitui. Buvo pagerbti ir kiti lietuviškai veiklai nusipelnę Bendruomenės žmonės.

,,Fantastiškas savaitgalis su JAV lietuvių bendruomenės lyderiais, pilnas naujų susitikimų ir pažinčių, neišdildomų įspūdžių. Lietuvių entuziazmas, pasišventimas burtis kartu, puoselėti mūsų kultūrą, tradicijas ir papročius, išlaikyti gyvą gimtąją kalbą yra užburiantis“ – sakė Lietuvos Ambasadorė JAV Audra Plepytė.


JAV LB informacija


Sandros Scedrinos ir JAV LB nuotraukos

1 - Freskos ,,Vienybės medis” ant Pasaulio lietuvių centro sienos atidengimas

2 - Garbingą apdovanojimą priėmė antrai kadencijai perrinktas Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius

3 - Praėjusios kadencijos ir naujai išrinktas prezidiumas (iš kairės): Rima Girniuvienė, Birutė Kairienė, Austėja Sruoga, Gintautas Steponavičius, Neringa Orentienė, Ingrida Misevičienė, Almantas Galvanauskas, Edita Buzėnienė, Artūras Žilys, Sigita Šimkuvienė

4 - Inga ir Edmundas Pranckevičiai suspaudė įspūdingo dydžio sūrį, juo vaišinosi vakaro ,,Mūsų dienos kaip šventė” svečiai!

5 - JAV LB jubiliejui ir Vytauto Kernagio 70-mečiui skirtame vakare netrūko geros nuotaikos, dainų ir šokių!

6 -  JAV Lietuvių jaunimo sąjungos organizuota jaunimo sporto šventė

7 - Meno galerijoje ,,Siela” vykusioje Idėjų mugėje pristatytos ir nupirktos kelios įdomios idėjos

8 - Buvo pagerbti lietuviškai veiklai savo darbus ir širdį skiriantys LB žmonės

9 - Sesijos organizatoriai dalyvius ir svečius pakvietė į apžvalginį turą po Čikagą

10 -Vyksta Tarybos sesijos posėdis

11 JAV LB XXIII Tarybos pirmos sesijos dalyviai ir svečiai

12 - Krašto valdybos nariai su šventės svečiais

13 - Meno galerijoje ,,Siela” vyko Idėjų mugė

14 - Jubiliejinis leidinys

15 - Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje buvo aukojamos šv. Mišios


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės