Tokios tokelės (92) PolitikaApie Biden – Putin susitikimą amerikiečių spauda nerašo. Gali būti, kad nėra ką rašyti (?), arba nenorima nesklandumus priminti amerikiečiams. Apie Trump‘ą, tokiu atveju būtų lojama kiekvieno žurnalisto vis garsiau už kitą kolegą. Dabar tyla kaip kapuose. Sakoma, jog tyla gera byla. Manau, jog tai pasisakymas prieš audrą. Bidonas nesugebėjo pasakyti Putin‘ui apie Krymo okupaciją; Rytų Ukrainos užgrobimo veiksmus; grasinimą kaimynams; užgrobto lėktuvo kalinčius keleivius be jokių sąlygų paleisti. Nesvarbu kas JAV prezidentas, bet amerikiečius laikyti tamsoje negalima. Kaina tokio elgesio gali būti aukšta. Čia norėtųsi žinoti daugiau apie jų pokalbį ir kibernetinius nusikaltėlius bei jų apsikeitimą su rusais. Bidonas įteikė Putin'ui sąrašą 16 svarbių sektorių, kad prieš jas Rusija nesiimtų kibernetinių atakų. Neįvardintus taikinius rusai galės  terorizuoti? Tai didelis amerikiečio nusižeminimas prieš Rusijos barbarą, prašant pasigailėjimo. Tai valstybės išdavystė, įduodant priešininkui ginklą į rankas. Barbaras patenkintas. Prezidentas Trump‘as niekur niekam nesižemino, visuomet ir visur keldamas į aukštybes save ir Ameriką. Jam sekėsi, todėl mes jo pasiilgę.


Šis, vogtų balsų prezidentas, iškrėtė Amerikai dar iki šiol negirdėtą pokštą. Vietoj naudojus savus alyvos išteklius, Bidonas pradėjo alyvą importuoti iš Rusijos, taip papildydamas Rusijos iždą, jiems labai reikalingais doleriais. Amerikos degalų pabrangimą jaučia visa šalis. Alyvos tiekimo vamzdynas sustabdytas, daug asmenų prarado darbus, taip pat ir dabar sustabdžius alyvos gamybą, o „išmintingajam“ prezidentui nė dzin. Matyt, jam labai patinka lankstytis prieš kitas menkystas. 


Spaudos konferencijoje, kaip visuomet, Bidonas nemėgsta užduotų jam kandžių klausimų. Bet tam ir yra žurnalistai. Bidonas net nesugebėjo atsakyti į klausimą, ar Putin‘as gali pasikeisti. Kodėl žurnalistas užduodamas tokį klausimą, nors truputį nepastudijavo Rusijos istorijos ir būtų galėjęs to klausimo išvengti. Visiems aišku, jog tai yra barbarų valdoma valstybė, kurios tikslas grobti kaimynų žemes, nužeminti iki elgetų laipsnio savo ir užgrobtas tautas ir grasinti jėga kaimyninėms valstybėms. Ir iki šiol jiems tai sekasi. Pasaulio nuomonė jiems nei dzin.


Prezidentiniai užsispyrimai verčia išprotėti. Pažystu JAV prezidentus nuo J. F. Kennedy laikų. Didžiausia kvailystė vedanti iki išprotėjimo prasidėjo Obama laikais, įvedant „Obamacare Health Plan“. Žmonės šaukė, jog tai negerai ir per brangu. Prezidentas Trump kišo savo geresnį planą, kuris dabar nebegeras, nes žmonės spardėsi ir prieš jį. Bidonas kiša savo geriausią iš geriausių sveikatos apdraudos planų. Atvirai, žmonėms niekas niekuomet neįtiks. Tai yra tiktai prezidentinės direktyvos neturinčios įstatymų galios. Taip piliečiams tuo klausimu sumaišomas protas, kuris naudingas tiktai valdžiai. Pirmiausiai manau, jog ne valdžios reikalas kištis į piliečių asmeninius reikalus, įskaitant ir sveikatos apdraudą. Šiuo reikalu privalėtų susirūpinti JAV Kongresas. Juk JAV yra kapitalistinė valstybė ir nemanau kad JAV Konstitucija leistų kištis, bet kam, į piliečių asmeninius reikalus. Tikriausiai todėl JAV Kongresas tuo klausimu nesirūpina. Trump‘as stengėsi mažinti piliečius varžančius įstatymus, nes jis suprato, jog ne valdžios reikalas kištis į piliečių asmeninius reikalus. 


Kaip gali jaustis prezidentas įlindęs ne į savo „skūrą“? Sąžiningas politikierius, žinodamas apie rinkimų klastojimus, būtų atsisakęs tokių garbingų pareigų. Dabar tos garbingos pareigos suniekintos. Vis daugiau gaunama žinių, perskaičiuojant balsavimų duomenis, jog demokratai gerai pasidarbavo klastodami rinkimus. Nors dar ne visur perskaičiuoti balsai, visi duomenys rodo, jog Bidonas yra vogtų balsų prezidentas. Pasibaigus rinkimams, Kongresui buvo pristatyti suklastoti dokumentai. Tie klastotojai ir dabar dar užima aukštas pareigas demokratų tarpe, nenubausti. Dabar, kuomet aiškėja tiesa, Kongresas savo sprendimą privalėtų atšaukti, ir pripažinti teisėtą prezidentą Trump‘ą. Ar matome savo ausis be veidrodžio? Juk Kongresą valdo demokratiškiausi demokratai, kurio Seimo pirmininkė, užsigeidė nuimti visas statulas Kapitelyje primenančius vergiją, net nepagalvodama jog tos statulos yra Amerikos istorija. Gal jai, nusikaltėlis, George Floyd iš Minneapolio yra Amerikos istorija?  Šiai diktatorei pavydėti galėtų ir Lukašenka.


Geriausiai gyventojais rūpinasi Čikagos miesto merė, imdama 10 milijonų dolerių nuo Covid 19 pervesdama juos naikinimui rasizmo, kurį ji vadina „Public Health Emergency“. Rasizmas neturi nieko bendro su Covid 19. Rasizmą Čikagoje platina pati merė. 10 milijonų dolerių metimas juodaodžiams nieko neatsieks. Kol merė propaguos rasizmą pažangos nebus. Bus tik dar daugiau namų su užkaltais langais ir durimis. Susirūpino ir Cook county iždininkė lengvindama mokesčių naštą juodaodžiams namų savininkams. Kodėl užmirštami baltaodžiai namų savininkai? Ar ji sugebės atsakyti? Neatmenu datų, bet prieš metus ar kelis, juodaodžiams buvo dovanojamos visos baudos už draudžiamose vietose automobilių statymą. Ar tai ne diskriminacija prieš baltuosius? Baltieji už tokius panašius nusikaltimus būtų netekę ne tik automobilių, bet ir namų. Kodėl visi politikieriai lenda juodaodžiams į užpakalius net nepamuilinę jų? Kodėl baltieji yra skriaudžiami? Lygių tarp lygiųjų nėra, niekuomet ir nebus, nes dabar tokie laikai, kai juodaodį negalima vadinti juodu todėl, kad jis juodas. Gal zebrais?


Pakartosiu Facebook‘e pastebėtą nuomonę, kad Bidono prezidentavimo laikotarpis Amerikos istorijos knygose bus minimas kaip „Didysis Suniokojimas“, („The Great Devastation“). Jeigu dabar jau minimas krašto suniokojimas, tai kaip šis kraštas atrodys po keturių metų? Valstijų gubernatoriai, valstijų apskričių šerifai ir piliečiai priešinasi nepatenkinti Federaline valdžia, kuri nesiima jokių priemonių BLM ir panašiems judėjimams sustabdyti. Toks valdžios elgesys prieštarauja bendram susivienijimui. JAV Kongresas iš vis neveikia, išskyrus partinius vaidus. Į pietinę krašto sieną valdžia nekreipia dėmesio sulaikant nelegalų antplūdį. Ten, dykumose pasiklydę nelegalai, nuo nepalankių gamtos sąlygų miršta. Pasieniečiai neturi reikalingų jėgų jų gelbėjimui. Tai Bidono atviros sienos politika. Taip tęstis gyvenimas negali. Ar nepradės „liepsnoti ir girios ir rūmai“? Ginklai, su tikslu, perkami masiškai ir kartu gaunasi šovinių trūkumas. Federalinė valdžia kėsinasi į „Second Amendment“. Daug valstijų, protesto ženklan, stoja piestu, išleisdamos įstatymus draudžiančius federalinei valdžiai bet kokiu būdu kėsintis į „Second Amendment“. Jau anksčiau šalies Aukščiausias Teismas yra nutaręs, kad „Second Amendment“ yra neliečiamas. Bet politikieriai, jeigu ne pagal jų norą, negali nurimti ir niekuomet nenurims. Bidonas net sugeba grasinti Amerikos piliečiams kariuomene ir branduoliniais ginklais. Gal, kaip visuomet, jis suklydo taip bekalbėdamas? Toks jo diktatoriškas elgesys Amerikos piliečiams nepriimtinas. Tautos pasitikėjimas juo nyksta kaip sniegas pavasarį. Trump‘as stengėsi, kad būtų „Amerika first“. Dabar turime „Amerika last“. Įvykiai, kaip Oregon valstijoje galimi tiktai Amerikoje. Toje valstijoje Seimas nubalsavo suteikti Medicare aprūpinimą nelegalams. Sąskaitas padengs valstijos piliečiai. Bet ar piliečiai patenkinti tokiu savo išrinktųjų elgesiu? Kas dar naujo?


Kviečiu visus lietuvius, susiburti liepos ketvirtą, per Amerikos nepriklausomybės šventę apie Amerikos vėliavą ir prasmingai paminėti šią dieną. Juk mes atvykome į šį kraštą siekdami įvairių tikslų, kurių vienas svarbiausių, tai žmogaus laisvė. Turėdami tą laisvę, neleiskime jos niekam iš mūsų atimti. Tą laisvę, žodžio laisvę, mums garantuoja JAV Konstitucija, apsaugota po Amerikos vėliava. Kad toji vėliava, plevėsuotų visur,  ir žmonių širdyse, privalome dėti pastangas, kad priešai ją niekuomet nesunaikintų. Svarbiausiai, tą laisvės simbolį, privalome apsaugoti nuo mūsų vidaus priešų, kurie būdami JAV piliečiais, ypač sportininkai pasireiškia niekšingiausi tos vėliavos negerbėjai. Kaip sakoma, jog verkia duona tinginio valgoma, taip pat verkia ši laisvės vėliava niekinama savų niekšų.


2021-6-30 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos