Tokios tokelės (89) Politika
Lietuvoje galvas kelia lytiniai iškrypėliai, įvairiais būdais skelbdami savo niekšiškumus. Vilniuje, parke, atsirado suolas nudažytas įvairiomis spalvomis, atstovaujančius iškrypėlius. Blogai kai tiems iškrypėliams galvas lenkia Lietuvos politikai, už jų balsus pasiruošę juos iščiulpti ir išlaižyti. Neatmetu galimybės, jog išauš rytas ir, mūsų nustebimui, ant Gedimino pilies bokšto plevėsuos iškrypėlių spalvų skuduras. Tai būtų Lietuvos valdžios „patriotizmo“ įrodymas. Valdžia gali sugebėti išniekinti Lietuvos Trispalvę, bet nesugebės niekuomet ją išrauti iš žmonių širdžių. Tą lietuvių tauta ne kartą yra įrodžiusi. Smerkime įvairiais galimais būdais valdžioje esančius tautos išdavikus. Išlikime tauta išlaikiusi žmoniškas vertybes. Nežinau, ar galiu rimtai tvirtinti, anksčiau pastebėtą pastabą Facebook‘e, jog norima įteisinti ir pedofiliją. Prisidengę tuo iškrypėlių spalvų skuduru, jie gali siekti ir pasiekti tikslą, kol bus politikų kurie jiems čiulps ir „magaryčiom“ dar išlaižys. Lygių teisių laisvė nereiškia jog ja galima piktnaudžiauti. Deja, politikai tą nesupranta. Jų svarbiausias rūpesti yra kas ir už kiek juos nupirks. Kaip suprantu, politikai renkami atstovauti savo rinkėjus. Bet jie tų įgaliojimų nesilaiko. Dabar politikai stumia savo nuomones, apeidami rinkėjų įgaliojimus. Tai niekšiškumas.


Čikagos meras/merė savo dvejų metų sukaktuvių pokalbiui su žurnaliste (juodaode) dėl didėjančio kriminalo kaltino Indianos valstiją, kur ginklai laisvai parduotuvėse įsigyjami. Bet toje valstijoje nusikaltimų skaičius toli neprilygsta Illinois valstijos nusikaltimams, išskyrus Gary miestą kur viešpatauja juodieji su savo kriminaliniais nusikaltimais. Taip pat Čikagoje, aukščiausias nusikaltimų skaičius yra juodosiose rajonuose. Kol nebus griežtai baudžiami, arba šaudomi ginkluoti nusikaltėliai, tol nusikaltimų skaičius didės. Policija, už veiksmus kuriuos ji vykdo tramdant nusikaltėlius, persekiojama ir pradeda žiūrėti į nusikaltimus pro pirštus. Policija negali veikti surištomis rankomis. Gaila, bet tą nesupranta meras/merė nei policijos viršininkas. Kalbomis kriminalas nesustabdomas.


Rasizmas tebegyvuoja. Rasizmas nepaneigiamai platinamas. Rasizmą platina ir jam pritaria juodaodžiai bei įvairūs jų vedliai ir Čikagos miesto meras/merė. Rašau meras/merė nežinodamas kas ji tokia. Žinau jog ji vaidina vyrą be kiaušų. Viena tai žinau, jog ji (ne jis) turi žmoną, kuri, atrodo yra baltos rasės ir ūgiu apie pusantro karto aukštesnė už jį/ją. Ta žmona galėtų įsispraudusi, tą savo vyrą ar vyrę į tarpkojį, nuvilkusi kelnes pasotinti jį/ją beržine koše. Gal tuomet įgautų nors kiek protelio ir pradėtų kovoti už diskriminacijos panaikinimą, ko jie, juodaodžiai, visą laiką šaukė. Bet dabar, viešai, yla išlindo iš maišo. Mero/merės nusikaltimas yra susitikimas pokalbiui tiktai su juodosios arba rudosios rasės žurnalistais. Baltieji diskriminuojami. Žmonių pasipiktinimas didėja. Vis garsiau reikalaujama jos/jo atsistatydinimo. Atsistatydinimo reikalavimą pateikė net ir v iena JAV Kongreso atstovė. Kaip reaguos miesto taryba? Vadovauti Čikagos miestui nelabai sunku, imant pavyzdį iš Detroito miesto, kur viešpatauja juodoji rasė, kartu ir klestintis kriminalas. 


Prieš kiek laiko miesto didieji laikraščiai įsakė savo žurnalistams juodąją rasę rašyti iš didžiosios raidės. Gal dabar jie savo sprendimą atšauks? Įlindus kam nors į užpakalį, „išsirepečkavimas“ iš jo sunkus arba neįmanomas. Lietuva, tokią kiaulystę savo spaudai dar neįvedė. Geriau kad net nebandytų, nors Lietuvos Seimai ir Lietuvos valdžios pasižymėjusios lietuvių kalbos naikinimu, keičiant ją svetimžodžiais. Didysis Lietuvos poetas Maironis savo laiku rašė „Apsaugok Viešpatie“: 

                   ..."Apsaugok ir nuo skystapročių,

                    Kurie raidžių bent kiek palaižę,

                   Puikybėj sėdžias tarp galvočių,

                    Lyg visą išmintį išlaižę..."


Pasirodė neklaidinga žinutė, kad Baltarusios prezidentas Lukašenka tapo piratu. Kodėl? Mat iš Graikijos į Vilnių, lėktuvo maršrutas buvo per Baltarusijos teritoriją. Lukašenka, sužinojęs, jog tame lėktuve randasi jo režimo priešininkas, su karinių lėktuvų pagalba, be įtikinančių įrodymų, keleivinį lėktuvą priverstinai nutupdė Minsko oro uoste, areštuojant jo priešininką. Tai grynas piratizmo aktas. Keistas sprendimas, nes lėktuvo užgrobimas vyko jam visai arti Lietuvos sienos. Matyt ilgai buvo derinamasi su Putinu. Juk ir Pietų Korėjos lėktuvas virš Sachalino buvo numuštas jam išskrendant iš rusų erdvės. Nežinia kaip reaguos ES ir JAV prezidentas. JAV prezidentas nereagavo, nes jis nenori sugadinti santykių su rusais, numatytame pasikalbėjime su Putin‘u. Apie Birželio trėmimus jis Putinui, iš baimės, tikrai neprimins. O visgi būtų vertas ir naudingas toks priminimas tam barbarui piratui. Trump‘as būtų, vietoje pokalbio, Putin‘ą pasiuntęs „nafig“. Gal, už JAV prezidentą, mes priimkime „saliamonišką“ sprendimą, kuris jam pritiktų, jog skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Apie EU dar neturiu nuomonės. 


Šis, vogtų balsų prezidentas, per rinkiminę kampaniją skelbė, jog jis stiprins Izraelį. Dabar sėdėdamas soste tas jo pažadas išgaravo iš jo atminties. Aišku, žydai nepatenkinti. Nepatartina žydų tautiečius turėti kaip nedraugus. Jie yra jėga ir su jais reikia skaitytis.


Dabar, vietoje Lukašenkos ir Putin‘o pasmerkimo už oro piratizmą, Bidonas sukvietė į Baltuosius Rūmus „kankinio“ George Floyd šeimos giminę, kurie fotografuojant rodė iškeltus kumščius, kaip kad teko per pirmą sovietinę okupaciją matyti rusų pakalikų iškeltus kumščius ir šaukiant URHA. Priminsiu, jog George Floyd policijai buvo gerai pažįstamas, ne kartą buvęs areštuotas. Bet tie jo areštai nekliudė jam dabar tapti teroristų „didvyriu“. Manau, prezidentui turėtų būti gėda, užsiiminėti tokiais reikalais, užmirštant pasaulinius įvykius. Jis net leido JAV atstovybėse iškelti BLM vėliavas, jeigu tuos skudurus kurie atstovauja teroristus, galime vadinti vėliavomis. Ka gi, turime prezidentą, ir ko mums daugiau reikia? „URHA, terorizmui“. Net ir Lukašenka pastebėjo, jog Bidonas yra bejėgis. 


Šis, vogtais balsais patekęs į valstybės sostą, neprivalėtų būti tikras esamoje pozicijoje, nes vis daugiau valstijų (Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada,) perskaičiuoja, nors ir trukdymais iš demokratų pusės, 2020 balsavimų rezultatus, kurie rodo demokratų nesąžiningumą – vogus balsus. Trump‘as šypsosi. Šypsokimės ir męs, užtraukdami:  „Mes be Trump‘o nenurimsim ...“.


2021-5-26


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos