ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA SĖKMINGAI UŽBAIGĖ 29 – TUS MOKSLO METUS

Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, o jau ir vasara čia. 

Dangaus mėlynę puošė besišypsanti saulutė. Net ir protarpėmis lašnojantis lietutis nesujaukė pakilios nuotaikos.

Gegužės 15- toji. Į mokyklą pradėjo rinktis XXIX - toji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida lydima tėvelių, sesių, brolių ir senelių. Mokyklon rinkosi mokytojai, mokiniai ir svečiai. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus aštuonioliktuko rezultatų finišu. XXIX –toji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 18 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais. 

7 mokiniai parašė baigiamuosius vidurinės mokyklos egzaminus ir lygiai tiek buvo perkelti į aukštesniąją mokyklą tęsti mokslų. 

Mokyklos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Jaunimo centro koplyčioje, kurias atnašavo kunigas Gediminas Keršys. Jam talkino seselė Laimutė Kabišaitytė ir tikybos mokytoja Janina Prialgauskienė. Kunigas, kaip visuomet maloniai ir nuoširdžiai pakalbino mokinius, paskaitė gražų pamokslą. Jaunimo centro koplyčioje mokyklos muzikos mokytoja Dalė Gedvilienė ir akomponiatorė Rasa Stanevičienė atliko nuostabius muzikinius kūrinius.

Vėliau mokyklos šventė persikėlė į Jaunimo centro didžiąją salę. Visi su nekantrumu laukė pasirodančių mokyklos abiturientų, kurie netrukus taps mokyklos svečiais. 

Svečiams susirinkus, jaunesniems mokiniams susėdus salėje į vietas, mokyklos pavaduotoja Vilma Poliuvienė eilėmis pakvietė švęsti paskutinio skambučio šventę ir paskelbė šventės pradžią. 

Grojant V. Bagdono dainai "Mano senai mokyklai" į mokyklos salę iškilmingai įžygiavo ČLM XXIX–tosios laidos abiturientai. Abiturientus atlydėjo mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir pirmos klasės mokinukai. Neda Vaškys nešė abiturientų mokyklos baigimo atestatus, o berniukai mokykliniu varpeliu sukvietė visus. Nuostabus jausmas užliejo visą salę. Kas paskendo savuose prisiminimuose, kas džiaugėsi užaugusia naująja lietuvaičių karta. 9-tos klasės mokiniai tampa mokyklos šeimininkais – jie tautinėmis juostomis nutiesė kelią mokyklos abiturientams.

Nuskambėjus JAV ir LT himnams mokyklos direktorė Vida Rupšienė pristatė mokyklą aplankiusius svečius – JC Tarybos pirmininką Antaną Rašymą, JAV LB Švietimo tarybos narę, buvusią mokyklos direktorę Laimą Apanavičienę; buvusią mokyklos dir. pavaduotoją Audronę Sidaugienę.

Mokyklos pagrindas - tai mokytojas. Čikagos lituanistinėje mokykloje dirba arti 50 mokytojų. Mokyklos vadovybės, mokinių ir jų tėvelių vardu į sceną buvo pakviesti ir pagerbti mokyklos mokytojai. Tai žmonės, kurie negailėdami jėgų, išradingumo, meilės dalinasi visu tuo šeštadieniais su vaikais. Plojo mokiniai ir tėveliai, dėkodami mokytojams už nuoširdų bendradarbiavimą. 

Kasmet mokykla ir JAV LB švietimo taryba pagerbia mokytojus už ilgametį darbą, skirdama premijas ir pagyrimo raštus. Mokykla pasidžiaugė mokytojomis, kurios turėjo jubiliejinį išdirbtą metų skaičių mokykloje – Daiva Juzėnas - 10 metų (2 klasė); Abrutienė Sandra - 15 metų (vaikų ratelio mokytoja); Cvilikienė Onutė - 15 metų (tautinių šokių mokytoja); Vilma Vaičienė - 15 metų (tautinių šokių mokytoja); Genė Razumienė - 20 metų (akomponiatorė tautiniams šokiams). Apdovanojimus ir sveikinimo žodį tarė JAV LB švietimo narė, mokyklos buvusi direktorė L.Apanavičienė. Apdovanojimų mecenatas Lietuvių Fondas. Ačiū LF!!!

Taip pat buvo įteikti ir JAV LB Švietimo tarybos rašinio konkurso apdovanojimai. Apdovanojimų mecenatas Lietuvių Fondas.

2-3 kl. tarpe 1 vieta – 2 kl. mok. Gaja Ansah “Rudnosiuko sapnas”

3 vieta – 2kl. mok. Paulius Šimonis “Rudnosiuko sapnas”

4-6kl. tarpe  3 vieta –5Bkl. mok. Kęstutis Žemaitaitis“Žvėrutis”

7-8kl. tarpe  2 vieta – 8kl. mok. Gabija Bickus “Apginta laisvė”

9-10 kl. tarpe 2 vieta –9kl. mok. Vanessa Orintaitė “Daug rankų didžią naštą pakelia”

2 vieta – 10kl. mok. Deividas Bilevičius “Daug rankų didžią naštą pakelia”

JAV LB Švietimo tarybos piešimo konkurso apdovanojimai. Apdovanojimų mecenatas Lietuvių Fondas.

Piešimo konkurso tema: “Lietuvos vienybės žiedas” skirtas JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui paminėti

7-10 kl.tarpe 3vieta -- 9 kl.mok. Vanessa Orintaitė

Buvo paskelbtas mokyklos metraščio viršelio piešinys - visa mokykla kelis savaitgalius kabantiems piešiniams skyrė savo balsus ir vienbalsiai išrinko – 9 klasės mokinės Miglės Ačaitės piešinį. Mokinės darbas puikuosis ant 2020-2021 m.m. metraščio viršelio. Ačiū Viktorijai Šileikai už nuostabų ir kruopštų darbą rengiant metų leidinį!

Pasidžiaugus mokytojais, mokinių pasiekimais, į sceną pakvietėme 6 skyriaus mokytoją Jotvingę Grigas. Tai mokytoja, kuri apglėbė savo auklėjamus šeštokus šiluma, dalinosi žiniomis ir parodė patį svarbiausią dalyką – kaip ruoštis ir išlaikyti egzaminus. Visi sėkmingai baigė šeštos klasės kursą, tik gerais ir labai gerai pažymiais, bei pavyzdingu elgesiu. Visi 7 mokiniai kitąmet susitiks 7 klasėje – Bareika Andrea, Bartninkas Beatričė, Leskauskas Augustas, Petrus Ignas Jonas, Pranskus Joris, Purvis Skaiva, Ulba Matas. 

XXIX-tosios laidos abiturientams leidus suprast, kad artėja ceremonijos svarbiausias momentas pakvietėme į sceną 10 klasės auklėtoją - Lietuvos istorijos mokytoją Aistę Šulcaitę. Auklėtiniai ir salė auklėtoją sutiko ovacijomis ir suprato, jaudinančių akimirkų artumą.... Auklėtoja Aistė kvietė savo auklėtinius po vieną, skaitydamas pavardę, mokyklos direktorė V. Rupšienė spaudė ranką kiekvienam ir negailėjo šiltų žodžių, linkėdama geriausios kloties. Pavaduotoja Vilma Poliuvienė pasidžiaugė kiekvieno pasiekimais ir kiekvienam abiturientui padėjo pasirašyti į mokyklos atestatų išdavimo knygą. Tėvų komiteto narė Irma Bužinskas įteikė mokiniams mokyklos dovaną nuotraukų vinjetę ir rišo kiekvienam abiturientui tautinę juostą su užrašu „ČLM abiturientas 2021“. 

Ir štai visi su mokyklos baigimo atestatais – Bandžius Dominykas, Ula Beinartaitė, Bilevičius Deividas (visus lankytus metus mokykloje mokėsi tik aukščiausiais pažymiais), Bužinskas Neda, Čiuteikis Evelina Marija, Diliunas Ieva, Jocys Adas, Juronis Erika, Murray Michael James (visus lankytus metus mokykloje mokėsi tik aukščiausiais pažymiais), Papartis Monika Irena, Petraitis Martinas (visus lankytus metus mokykloje mokėsi tik aukščiausiais pažymiais), Puraitė Meda, Sabaliauskas Benas Simonas, Sekona Lukas, Šimkevičiūtė Viktorija, Šlajus Jokūbas, Taraškevičiūtė Greta, Zemblys Goda.

Tai pavardės šauniųjų XXIX - tosios laidos abiturientų, kurie mokyklą atlankė nepriekaištingai - vieni pradėjo kiškių ratelyje, kiti kiek vėliau, bet visi tapo draugais ir gyvenime viens kito tikrai paliko gilų pėdsaką. Draugystės jų nenutrūks, jie aktyvus šokėjai, choristai ir kitų lietuviškų ratelių, sportų ar bendruomenių nariai, ten jie matysis. 

Gera buvo klausytis jų deklamuojamų eilių, švarios tarties, o jie beveik visi gimę čia - Amerikoje ir tik keli mokiniai iš Lietuvos atsikraustė drauge su tėveliais dar kūdikiais būdami. Tad, štai kokie mūsų šaunūs lietuvaičiai – saugantys kalbą, dainą, šokį, kultūrą ir puoselėjantys meilę Lietuvai.

Mokiniai tradiciškai atliko, kaip dovana mokyklai ir sau – dainą ir šokį. Dainą dainavo vadovaujami dainavimo mokytojos Dalės Gedvilienės. Pagal šokių mokytojos Vilmos Vaičienės choreografiją paruoštas abiturientų šokis - šokis atsisveikinimas. Šventės kulminacija V. Vaičienės „Mokyklinis valsas“. Ačiū mūsų nuostabioms dainavimo ir šokių mokytojoms- Dalei ir Vilmai. Be Jūsų dainų ir šokių šventės prarastų spindesį. 

Svarbiausias dalykas, kuriuo ČLM didžiuojasi - tai abiturientams skirta piniginė stipendija, kurią galime skirti mokyklą parėmusių mecenatų, aukotojų dėka. Tai piniginė stipendija, kurią jau gavo 6 šauniausi abiturientai. 2020-2021 mokslo metai ketvirti šiai naujovei. Kiekvienas norintis gauti stipendiją abiturientas, privalėjo įvykdyti tam tikrus reikalavimus. Reikiamą medžiagą pagal reikalavimus pateikęs ir komisijos atrinktas abiturientas gavo 1000 dolerių stipendiją mokslams universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje. Septyni šių metų abiturientai pareiškė norą dalyvauti atrankoje ir varžėsi dėl ČLM stipendijos. Šiemet komisijos sprendimu buvo atrinkti 4 abiturientai. Ačiū, vardinę, 4 stipendiją skyrusiam mokyklos tėveliui (komisijos nariui) Martynui Stašaičiui. Stipendijos skirtos - Bilevičiui Deividui, Murray Michael, Petraičiui Martinui ir Jociui Adui. Stipendijų mecenatai – Jaunimo centras, dr.Audrius Plioplys ir Martynas Stašaitis. 

Gražiais žodžiais pasveikino mokyklą ir palinkėjo sėkmės Antanas Rašymas - Jaunimo centro valdybos pirmininkas. A. Rašymas įteikė kiekvienam abiturientui Jaunimo centro tarybos narytės balsą (18 abiturientų tapo Jaunimo centro nariais).

Linkėjo sėkmės ir džiaugėsi drauge su abiturientais buvusi mokyklos direktorės pavaduotoja Audronė Sidaugienė. Pasveikino abiturientus tėvų komiteto narė, mokyklos iždininkė Irma Bliukienė. 

Tartas AČIŪ visiems – ČLM renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn ; mokyklos administratorei Linai Dukauskienei; mokyklos bibliotekininkei – Renatai Dambrauskaitei; šauniam tėvų komitetui – pirmininkei Ingridai Žemaitis ir nariams – Vidai Nainienei, Irmai Bužinskas, Neringai Revuckienei, Norai Alonso, Viktorijai Šileika; raštinės darbuotojams - Miglei Rupšaitei, Emilijai Vaškytei, Oktavijuo Alonso, Aurimui Bikulčiui, Monikai Krasauskas, Liepai Januškaitei; pavaduojantiems mokytojams už nuoširdų, kruopštų ir svarbiausiai su meilė atliekamu darbu mokyklai.

Mokslo metai užbaigti, abiturientai išlydėti. Laukiame naujų kiškučių, kuriuos po 13 metų išlydėsime, kaip šiemet XXIX-tosios laidos abiturientus. Ateikit pas mus!

Mokyklos vadovybė be galo laiminga, kad 2020-2021 mokslo metus - pasaulinės pandemijos metus - galėjo baigti nepraleidusi nei vieno šeštadienio - viskas vyko sklandžiai ir mokiniai kiekvieną šeštadienį sėdėjo mokykliniame suole, mokėsi ir džiaugėsi vienas kitu.

O čia ir vasara jau kviečia pailsėti ir grįžti kitąmet su naujomis jėgomis ir nuotaikomis. Linkime visiems mokyklos mokytojams, mokiniams, jų tėveliams prasmingai ir linksmai praleisti vasarą, o rudenį vėl sugrįžtant į ČLM. 

Iki pasimatymo krintant lapams...Rugsėjis mus vėl visus sukvies.

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė

Vida Rupšienė

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės