Tokios Tokelės (83) Politika
Keisti dalykai vyksta JAV Kongrese. Kai, 2016 metais, Trump‘as po suskaičiuotų elektorių balsų tapo paskelbtas išrinktu prezidentu, tuojau pat Atstovų Rūmų pirmininkė savo kakarine pradėjo šaukti, jos jis neteisėtas prezidentas. Tas jos šauksmas kartojosi visus keturi metus, kol Trump‘as buvo prezidentu. Kiek žinoma, Trump‘o šalininkai 2016 metais balsus neskaičiavo ir duomenis nekeitė, kaip kad demokratai juos keitė, arba vogė, pagal pareikalavimą, kad Trump‘as 2020 metais negautų reikalingą skaičių elektorių balsų. Demokratų vagystė pasitvirtino, Biden‘as tapo prezidentu. Dar ir dabar kai kuriose valstijose teismai randa balsų sukčiavimo pėdsakų. Toks yra demokratų partijos nuopelnas vogtais balsais užimti valdžią. Tai didžiausia negarbė Amerikos istorijoje. Biden‘ui tapus prezidentu, Seimo pirmininkė nešaukia jog jis yra neteisėtas prezidentas. Manau, ji laukia progos šaukti ir veikti „impeach the president“. Atstačius savos partijos prezidentą, jo vietą užimtų Kamala Harris. Siekiant tikslo visos priemonės pateisinamos. Pagal jos kalbas, įstatymai visiems lygūs, išskyrus demokratus. Ji pati laikosi virš įstatymų, kurie jai negalioja. Melas yra jos dienotvarkė. O prezidentas neturi žmonių tarpe jokios pagarbos, nes jo vienintelis darbų atlikimas buvo ir yra naikinti Trump‘o sukurtą gerovę. Trump‘as korporacijoms mažino mokesčius, kad šie sukurtų daugiau darbo vietų ir valdžios iždas pilnėtų. Demokratai, priešingai, didina mokesčius korporacijoms, o šie su savo įmonėm kraustosi į užsienius. Bedarbystė nemažėja. Kur logika?

Biden‘as Putiną pavadino žudiku. Pritariu. Manau pritarančiųjų skaičius beribis, ir sunku suskaičiuoti. Net ir Turkijos prezidentas, pats būdamas savo kurdų žudiku, nepatenkintas tokiu posakiu. Tiktai toks tokį gali užstoti. Juk tai šventa tiesa, kuri labai bado akis. Dabar rusai ir kinai Ameriką ir jos prezidentą laiko pajuokų objektu. Kai kuri spauda rašo, jog Biden‘as turėdamas interesų Kinijoje, yra priklausomas nuo jų. O viceprezidentė yra aiškių kairiųjų pažiūrų. Trump‘as, rusus, kinus ir Šiaurės Korėjos „berniuką“ buvo sutvarkęs, ir jie su juo skaitėsi. Visi šie Trump‘o pasiekimai, laike dvejų mėnesių, nuėjo šuniui ant uodegos. Putinas nori debatų su Biden‘u, kad galėtų jį visiškai sukompromituoti. Nejaugi Amerika verta tokio, vogtų balsų, prezidento? Valdant Trump‘ui, Amerikos garbė pasaulyje kilo, o dabar, valdant demokratams smunka. Dabar Ameriką ir jos prezidentą kuris, vis dažniau minimas apie pasidavimą ir priklausomumą kinams, valdo viceprezidentė Kamala Harris su savo kairiąja politika. Taigi, gauname Harris-Biden administraciją. Prezidentas pasidavė ir tapo tuščia iškamša, su pasauliniais pašiepimais. Putinas užsitarnavęs „amžinojo“ prezidento titulą tapo antruoju Stalinu. Rusams jis patinka, nes jis okupuodamas Krymą praplėtė Rusijos teritoriją. Tokia, grobimu didžiuojantis per amžius buvo ir dabar yra Rusija. Todėl, lieka galioti ir posakis, jog Putinas yra žudikas.

Pietų pasienio problemų sprendimui, prezidentas paskyrė savo viceprezidentę. Apie pietų pasienį, į kurį pats prezidentas „bijo“ aplankyti, visas negeroves jis sugeba priskirti Trump‘ui. Lauksime ir matysime ką viceprezidentė tame pasienyje nuveiks. Tai ta pati viceprezidentė, kuri ignoruoja, nesugeba ar nenori atiduoti pagarbą garbės sargybai, lipant jai į lėktuvą. Manau, jog ji sugebėtų atiduoti pagarbą raudonai vėliavai su kūju ir pjautuvu. Nepagerbimas savos garbės sargybos yra nepriimtinas tokio aukšto posto asmeniui. Savo galios įsivaizdavimu ji jaučiasi kitoje planetoje. „Boba“ liks „boba“.

Asmenys siūlantys socializmą, užaugę Amerikos kapitalistinėje sistemoje, jo net nepažysta, bet sugeba jį piršti kitiems.

Evamston, IL., miesto taryba nubalsavo išmokėti „reparacijas“ nuskriaustųjų palikuonims. Tai yra juodaodžiams baltųjų įsipareigojimai išlaikyti nusipirktus namus. Taip pat Cook apygardos mokesčių įstaiga vadovaujama Pappas, duoda juodaodžiams įvairiausias lengvatas atleidžiant arba sumažinant mokesčius už turimas nuosavybes. Kodėl baltiesiems tokios pat sąlygos neprieinamos? Kodėl šiandieną visur gerbiami juodaodžiai o baltieji niekinami?

Kalbant apie rasizmą, galiu aiškiai sakyti jog jį skelbia pati demokratų esama valdžia, nesvarbu miestas, kaimas ar valstija. Visi jie pasidavę juodaodžių reikalavimams. Debilai.

New Yorko miesto taryba nutarė atsisakyti policininkams iki šiol teigiamą teisinę apsaugą. Įdomu, kaip dirbs, ar iš viso dirbs, žmonių apsaugai taip reikalinga policija. Kriminalinis elementas džiaugiasi, nes nebegalioja jiems jokie ginklų kontrolės įstatymai. Jie laisvai galės naudoti ginklus ir jais gąsdinti ramius piliečius. Policija vengs juos sulaikyti, bijodami būti apkaltinti neįsivaizduojamais kaltinimais. Jie bijos prarasti darbus, gal ir namus, šeimas ir viską ką jie sugebėjo įsigyti, Kriminaliniai nusikaltėliai ir jų rasistiniai vadovai, trauktų policininkus teisinėn atsakomybėn, be miesto užtarimo ir suteikimo advokatų paslaugų, kas policininkams būtų nepakeliamos išlaidos. Kaip suprasti tokią debilų demokratų požiūrį į piliečių apsaugą? Sąžiningi, jauni piliečiai norėdami tarnauti policijoje, jos vengs. Galbūt net tų pačių debilų demokratų pastangomis policija bus panaikinta. Tuomet, tikriausiai jų tarnybų vietas užims kriminalinis elementas su savo mafijos įstatymais.

Trump‘as mažino mokesčius turtingiesiems, taip kalba Biden‘as. Bet jo žodžiai ne visiškai atspindi tikrovę. Trump‘as mažino mokesčius korporacijoms, gamykloms, kurių savininkai arba vadovai yra tie turtuoliai, kad jie sukurtų daugiau darbo vietų, kas jam būnant prezidentu pasiteisino. Žmonės dirbo, mokėjo pajamų mokesčius, pirko parduotuvėse mokėdami pridėtinės vertės mokestį, niekuomet nedirbę bet gaudavę valdžios išlaikymą, pradėjo dirbti. Tokiu būdu valdžios pajamos didėjo, bet demokratams tas nepatiko, nes tie žmonės gerbė respublikonų valdžios pastangas gerinti žmonių gyvenimo sąlygas.

Ar mes, neturtingieji, turėdami namus, automobilius, dažnai atostogaujantys pasirinktose vietose, galime kaltinti turtuolius, susikrovusius milijoninius turtus? Juk jie mums davė darbus, kad mes turėtume ką turime. Tokia buvo ir privalo būti Amerika. Trumpas bandė atstatyti tokią Ameriką. Deja, demokratų partijos valdžios užgrobimu, suklastotais rinkimų duomenimis, vardan demokratijos, suniekinant demokratijos pagrindus, nesugebant vadovauti ne vien tik Amerikai, bet ir visam pasauliui, Amerika smunka žemyn, užleisdama savo, pasaulyje priklausomą vadovavimo vietą, kinams.

Žinome Trump‘o naudą padarytą Amerikai ir jos žmonėms, todėl laukiame jo sugrįžimo į prezidentūrą 2024 metais.


Linkiu visiems, geros valios žmonėms, linksmų Šv. Velykų.


2021-4-1


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos