Tokios tokelės (81) Spjauk į tiesą, garbink melą
Gerb. skaitytojai! Nesu kunigas, ir net nesu studijavęs teologijos mokslus, bet kas įvyko Kretingoje, Pranciškonų gimnazijoje (LR 2021-2-26) , privalėtų piktinti visus krikščionis, nežiūrint išpažinimo skirtumų. Ir tai vyksta ne vien tik Kretingoje, bet visame pasaulyje.


Amžių bėgyje bažnyčia buvo griaunama be jokio pasigailėjimo iš išorės. Dabartiniu metu ji griaunama, aukštesniųjų dvasiškių pastangomis iš vidaus. Jiems padeda ir aukščiausi bei atsakovingiausias pareigas einantys valdžios asmenys. Pav. Prezidentas Trump‘as buvo uždraudęs ant JAV ambasadų iškelti vaivorykštės spalvų vėliavas. Iš prezidento Trump‘o pareigas perėmęs prezidentas Biden‘as tokį Trump‘o įsakymą panaikino vėl leisdamas vaivorykštės spalvoms plevėsuoti šalia JAV vėliavos. Tai JAV vėliavos paniekinimas. Jeigu trypiant, bei įvairiais kitais būdais eiliniams piliečiams galima niekinti JAV vėliavą, tai nereiškia jog tai galima ir JAV prezidentui. „Vogtais“ balsais tapus prezidentu, be jokio patriotiškumo, nieko geresnio laukti neverta. 

  

Lietuvos Rytas rašo, jog Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas atleistas iš kapeliono pareigų, nes jis neigiamai atsiliepė apie žydriuosius, pavadindamas juos tikraisiais vardais: „iškrypėliais“ ir „lgbtšnikais“. Žodis „kagėbistas“ arba „kgbišnikas“ priimtini vartojimui, bet „lgbtšnikai“ jau tam tikros srovės žmonių užgauliojimas. Kodėl Pranciškonų hierarchija leidžia tokią diskriminaciją, o už tiesos skelbimą baudžia? Todėl nuo šiol, iš sakyklos, garsiai „spjauk į tiesą, garbink melą, būk šuva o ne žmogus“. LR Konstitucija sako, kad bažnyčios bei religinės organizacijos turi teisę laisvai skelbti savo mokslą bei atlikti savo apeigas. Tai už ką jis yra atleistas? Kur dingusi žodžio laisvė? Pasirodo, jog net ir bažnyčioje tiesa akis bado, kai kam.

 

Esant krikščioniui, man nežinoma jog Biblija mokintų apie kažin kokius iškrypėlius. Krikščionių religija propaguoja apie vyrą ir moterį ir jų santuokas. Be išimčių.


Kaipo krikščionys mes privalome gerbti kiekvieną asmenį. Visiškai teisingai. LGBT yra ne pavienis asmuo bet organizacija turinti net savo „vėliavą“. LGBT yra tiek suįžūlėjusi ir galvojanti jog ji turi teisę niekinti normalius žmones, o save girti. Tai tik jų šlykščiausias pasigyrimas. Nesąžiningų, politikų vardo nevertų politikų ir aukštų bažnyčios tarnų, jau bažnyčiose tuokiami vyras su vyru, arba moteris su moterimi. Tarp jų yra ir tokių, kurie net nežino kas jie. Šie yra tikri dvasios iškrypėliai. Juos reikia ne niekinti, nei jiems pritarti, bet atvesti juos į tiesos kelią. Pagal šiandieninį žemyn garmėjimo „progresą“, tikriausiai sulauksime laikų kur žmogus ir gyvulys, ne prašant, bet reikalaujant, su bažnyčios palaima, taps vyras ir žmona. Baisu. Su savo „skuduru“, vadinama vėliava, tas judėjimas sugebėjo įsibrauti į krikščionių šventoves. Kaip sakoma, įleisk velnią į bažnyčią, jis užlips net ant altoriaus, o užlipęs ant altoriaus jausis Dievu.


Teko skaityti trumpą (sukurtą) žinutę, kai kartą vieną benamį, dvokiantį bei nesipraususį (nežinia kiek laiko), užėjusį į bažnyčią pasimelsti, parapijiečiai apstumdė, apmušė ir išvarė iš bažnyčios. Išmestas ir atstumtas, žmogelis atsisėdo ant šaligatvio ir apsiverkė. Staiga jis pajuto nematomą ranką apkabinus jį ir nepažįstamą balsą teiraujantis kas jam atsitiko. Jis pasipasakojo, kad jį išmetė iš šventovės kurioje jis norėjo pasimelsti. Nepažįstamasis balsas jam atsakė, jog jį jau seniai išmetė iš šventovės. Ta nematoma ranka ir balsas buvo Dievas.


Dabar tie patys, kurie išmetė benamį, patys verti išmetimui iš šventovių, stebint jų nepagirtiną aprangą einant pasimelsti. Jiems leidžiama net su „pižamomis“ ir purvinais „kedais“ eiti į šventovės namus melstis, o benamiui ne. Jeigu jie patys purvini, užtat jų automobiliai blizga. Kaip vienoje dainoje: „Šilkinės skaros, juodi žiponai, nebenešioja dabar net ponai. Kiti jau sako jog Dievo nėra, valgyti gryčioj sviestą ir mėsą ...!


Biblija yra vienintelė knyga išversta į daugiausiai kalbų pasaulyje. Kadangi aukštoji krikščioniškos bažnyčios vadovybė „sukvailiojo“, remdama iškrypėlius, tai gal ir Bibliją reikės pagal jų skonį perrašyti garbinant „iškrypėlius“ bei komunistinius „balvonus“. Amen. 


Dabar pažvelkime patys į save. Ar mes gerbiame krikščionio kunigo juodą rūbą? Ar mes sugebėtume pagerbti ir žydų rabiną? Juk nei vienas iš jų dar nemokino blogio, bet istorijos raidoje yra nukentėję. Žinome jog daug kunigų nukentėjo nuo komunistų, o rabinai nuo nacistų. Gerbkime juos.


2021-3-4 


 

                              
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos