Tokios tokelės (80) Ar įmanoma demokratinė diktatūra?
Demokratai įklimpę purve iki ausų, nesugebėdami niekaip apkaltinti prezidentą Trump, imasi bet kokių veiksmų kalant jį prie kryžiaus, tik nerasdami tam tikslui reikalingų vinių. Dabar, WaPo (Washington Post) sugalvojo, jog jis net neprivalo turėti, kaip kad turi kiti buvę prezidentai, savo Presidential Library. Šia savo kvailyste nepasisotinę dar sugalvojo, jog prezidentas Trump‘as negali būti laidojamas Arlington National Cemetery. Gal dar užsinorės atimti prezidento titulą? Tokie nelemti pareiškimai būdingi garbę praradusiem politikam. Ar demokratai užmiršo bumerango efektą? Ar pasiseks demokratam atstatyti partijos buvusią turėtą garbę? Demokratai ir jų pakalikai bando persekioti ir terorizuoti Trump‘o pasekėjus. Ir tai jie vadina demokratiniais veiksmais. Demokratai, iš garbingos partijos virto kairiųjų pažiūrų partija, paneigdama visas visiems veikusias Amerikos laisvės teises. Jie, tiesiog, tapo diktatūros partija. Tai partija nepripažįstanti jokių nuo partijos linijos nukrypimų. Ji yra valdoma geležinio kumščio. Nejaugi atsirado naujas Leninas? 


Demokratų pritarimu, Amerikoje paplito nauja mada, naikinti įvairių Amerikos pasižymėjusių žmonių paminklus, kaltinant juos rasizmu ir vergvaldžiais. Manau, jog visiems privalo būti žinoma, jog istorija nesunaikinama. Demokratų partijai esant valdžioje ir krypstant į kairę gal jie imsis importo verslo ir pradės iš Rusijos importuoti Lenino, Stalino, Dzeržinskio, Berijos ir kitų „balvonų“ paminklus ir garbinti juos pastatytus ant amerikiečių pastolių. Rusai džiaugtųsi uždarbiu ir platinimu jų propagandos.


Respublikonai galvoja skirtis nuo Trump‘o. Nejaugi jie nežino, jog skaldymas suteikia demokratams laimėjimą ateinančiuose rinkimuose. Be balsų vagystės. Jeigu respublikonai nebus vieningi, turėsime dar vieną kadenciją diktatūros. Ar laisvos šalies žmonės toleruos vienos partijos diktatūrą? 


Pennsylvania gubernatorius atleido iš pareigų valstijos sekretorę už prasižengimą, nepaskelbus valstijos apskrityse apie norimą konstitucijos pakeitimą. Toje valstijose sekretorius yra skiriamas, todėl už bet kokius nusižengimus gali būti atleistas, kaip kad įvyko šį kartą. Gubernatorius savo pranešime pridėjo, jog atleidimas neturi nieko bendro su praėjusiais rinkimais, nes jie buvo tvarkingai pravesti. Aha! Dabar pradėkime skaityti tarp eilučių. Gal prokuroras, kuris yra tikras prokuroras, stovintis valstybės sargyboje, pradėjo buvusią sekretorę pešinėti, kas, aišku, nepatinka gubernatoriui, todėl gelbėdamas savo kailį surado atpirkimo „ožką“? Tikriausiai bijo, jog ta atpirkimo „ožka" klausinėjama gali pradėti mekenti, tikėdama už įvykdytus nusižengimus balsų skaičiavime, sulaukti mažesnės bausmės. Ji, būdama sekretore, pažeidė valstijos Konstituciją, pasisavindama valstijos Seimo įstatymų leidimą, savavališkai paskelbdama įstatymą, pratęsti balsų skaičiavimo laiką, ir kuriai pritarė net ir valstijos Aukščiausias Teismas, pažeisdamas tą pačią savos valstijos Konstituciją. Tai įrodo tos valstijos net Aukščiausio Teismo šališkumą. Aišku, gubernatorius apie tai nieko „nežinojo“. Skaitant tarp eilučių, gaunasi prielaida, jog „Fedai“, nors lėtai, bet dirba. Nežinome, ar prezidentas Biden‘as bandys juos sustabdyti. Tuomet tikrai kiltų skandalas.


Šalyje didėja nepatenkintųjų skaičius. Biden‘as naikindamas Trump‘o palikimą, pakaitalo neturi, ir net nežino ką siūlyti. Blogi reikalai. Gal, žaliųjų įtaigotas, pasiūlys grįžti prie arkliukais traukiamų vežimų?


Greta Thunberg. Staiga ryškiai sužibėjusi žvaigždė, taip pat staiga ir užgeso. Anksčiau (2020-2-17) esu rašęs jog jai kažkas diktuoja ir naudojasi savų idėjų prastūmimui, tai dabar visiškai pasiteisino. Ji, naudodama šiandieninę techniką, paspaudusi ne tą „knypkį“ išsidavė. Pastebėjusi klaidą ji bandė ją atšaukti, bet jau buvo per vėlu. Norint tapti garsenybe, reikės jai ir toliau žygiuoti į mokyklą mokintis garbingumo ir sąžiningumo. Ten jos vieta. O jos trumparegiams gerbėjams atėjo laikas nusišluostyti nosis.


Nors prezidentas Trump‘as ir antruoju apkaltinimu išteisintas, nereiškia jog demokratai, kartu  su prezidentu Biden‘u tą išteisinimą pripažįsta. Jiems Trump‘as lieka kaltas. Demokratai garsiai didžiuojasi net du kartus apkaltinę prezidentą. Ar jie nežino nekaltumo prezumpcijos? Juk nenuteisimas reiškia apkaltos panaikinimą. Norisi tų demokratų paklausti: kodėl jie negerbia savos JAV Konstitucijos, JAV demokratijos principų? Nors antroji, kaip ir pirmoji apkalta vyko pagal Seimo pirmininkės fanatiškumą (apkaltinimą pateikė Atstovų Rūmų demokratų partija vadovaujant Seimo pirmininkei), Konstitucija teisę teisti prezidentą suteikia tik JAV Senatui, o ne prezidentinei nuomonei. Nuteisimui reikalingas 60:40 daugumos santykis. Taip neįvyko, todėl, „gerbiamieji“ demokratai ir prezidente, gerbkite JAV Konstituciją, arba užleiskite vietas JAV Kongrese asmenims gerbiantiems JAV Konstituciją. Negerbiančius JAV Konstituciją, turime teisę vadinti valstybės išdavikais. Pasiteisinimai nereikalingi.


Floridos gubernatorius, pasišlykštėdamas monopolistų valdovų veikla, už savavališką bei šališką, Facebook, Twitter ir Amazon cenzūrą nutarė pravesti įstatymą ir už nusižengimus juos bausti po 10.000,00 dolerių kiekvieną dieną. Jie neturi teisės pagal savo nuožiūrą cenzūruoti jiems nepatinkamus asmenis ar politines partijas. Lygybė privalo būti vienoda visiems. Juk šių kompanijų verslo pagrindas yra skelbimų pardavinėjimas, o ne politika. Šiuo Floridos pavyzdžiu seka vis daugiau Amerikos valstijų.


Valstybėje didėja nepasitenkinimas prezidentu Biden‘u, kuriam jo partijos interesai svarbesni už valstybės interesus. Prieš prezidentą balsą pakėlė 14 valstijų gubernatorių, nepatenkinti jo direktyvomis sustabdyti naftos vamzdyno tiesimą ir kitų jo pirmtako įsteigtų darbo ir pajamų šaltinių. Darbų sustabdymas kenkia jų valstijų pajamoms ir padidėjusioms bedarbių darbininkų pragyvenimo šaltiniams. Vamzdynas, jeigu ne dabar, tai vėliau bus atgaivintas, nes naftos transportą į perdirbimo įmones sustabdyti neįmanoma. Dabartiniu metu naftos pervežimas vyksta geležinkeliais ir sunkvežimiais, kuris yra žymiai brangesnis. Trump‘as tą skirtumą žinojo ir suprato, nes jis buvo verslo žmogus. O šis prezidentas?


JAV Kongresas, prezidentu būnant Trump‘ui ir dabar Biden‘ui, jokių veiksmų įstatymų leidyboje  neatliko, todėl prezidentas Trump‘as ėmėsi ir Biden‘as imasi įstatymdavystės, pasisavindami Kongreso pareigas. Kongresas iki dabar buvo užsiėmęs prezidento Trump apkaltinimu, o dabar po išteisinimo smūgio niekaip neatsigauna. Kongresas nedirba, todėl prezidentas leidžia ir leis įstatymus iki AT pasakys, kad tai prieštarauja Konstitucijai. Tokį AT nuosprendį jau išgirdo kai kurių valstijų gubernatoriai.


Amerikiečių spauda, nieko gero, apie prezidentą Biden per jo 30 dienų vadovavimą, nėra parašiusi, o blogai rašyti apie prezidentą užmiršo, nes Trump‘o nebėra. Bet, jis vėl bus. Dabar spaudai laikas atsikvėpti, o demokratams dar labiau kvailioti.


Matyt net ir rusai nepasitiki prezidentu Biden‘u, nes jų vyriausybės atstovai neskraido į Ameriką kaip kad buvo Obama laikais. Su kinais prezidentui pyktis nevalia, nes ten kartu su sūnumi turi įvairių interesų. Ai, ...kokie baisūs ir nešvarūs tie pinigai, anksčiau ar vėliau, mėšlu dvokdami išplaukia paviršiun. Taukai taip pat plaukia paviršiumi, bet jie nedvokia.


Dabar laukiam nežinodami kada ir ką pasakys prezidentas savo pranešime „State of the Union“. Tai prezidento pranešimas JAV Kongresui ir amerikiečių visuomenei apie esamą padėtį ir numatomus ateities planus. Po pranešimų, kaip visuomet, tiek spauda, tiek visuomenė galės kalbėti pritariamai arba atmestinai apie prezidento užmojus. Netikėtina, jog šis prezidentas pasisavintų buvusio prezidento Trump‘o šūkį: „Make Amerika Great Again“. 
2021-2-24

 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos