Tokios tokelės (70) Kuris įgaus teisėtumą?Lietuvius, kurie balsavo už savo pasirinktą kandidatą, kviečiu gerbti, ginčams pasibaigus, išrinktąjį ir priesaikai pasiruošusį šalies vadovą. Dabar nesvarbu, kuris bus šalies vadovas, svarbu, kad jis į tą postą patektų garbingu keliu. Dabartiniais duomenimis Biden‘as dar neišrinktas. Žiniasklaida neįgaliota skelbti kas yra išrinktasis. Keliose valstijose randama vis naujų rinkimų nusižengimų skaičiuojant teisėtus ir neteisėtus balsus. Tai rinkimų nesąžiningumas, kuris pasitvirtina Stalino žodžiais „nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja“. Neaiškumus rodančios valstijos yra demokratų valdomos, todėl ir balsų skaičiuotojai yra demokratai. Būti demokratu ir nedalyvauti balsų skaičiavimo nusikaltimuose – neįmanoma. Blogai, kai demokratai, kai kurių valstijų vadovai, negirdi savo žmonių balso, reikalaujančių teisėtų rinkimų. Tai diktatūros požymiai.


Ar galėtume Biden‘u pasitikėti, jeigu jis taptų JAV prezidentu. Ar jis netaptų Pelosi diktatūros auka? Pirmiausiai, dabar, kai vyksta kova dėl rinkimuose įvykusių balsų skaičiavimo neaiškumų, Biden‘as balsų perskaičiavimui privalėtų pritarti ir sutikti su duomenimis. Tai parodytų jo garbingumą, kurio dabartiniu metu jis neturi. „Garbingumas“, tai žodis išbrauktas iš žodyno. Jam svarbiausiai yra prezidento kėdė. Nemanau, jog toks prezidentas kraštui būtų naudingas. Manau, visiems yra žinomas posakis, jog politikoje draugų nėra. Yra tik interesai.


Sunku prezidentui Trump‘ui kovoti prieš tuos nesklandumus, kur net ir valstijų Aukščiausieji Teismai yra politizuoti. Tai didelė negarbė tokiems teisėjams. Remiantis tokiais šališkais teismų sprendimais balsų skaičiavimo negeroves neįmanoma pašalinti nei dabar nei ateityje. Tas demokratų nesąžiningumas yra per giliai įsitvirtinęs jų kraujyje. Jiems atrodo, jog jie tikslui siekti turi teisę naudoti bet kokias priemones, užmiršdami garbę ir sąžiningumą. Bet, Amerika tokiems jai svetimiems valdžios norą prievartautojams nepasiduos, demokratija privalės būti atstatyta.


Trump‘as užėmęs prezidentūrą įvedė savo taisykles, kurios reiškė, kad valdžia skirta valstybės valdymui, o ne žmonių, sumažindamas biurokratų armiją. Dėl to biurokratai jam niekuomet neatleis. Tai Trump‘o „drain the swamp“ programa. Taip pat Trump‘as uždėjo mokesčius Kinijos prekėms, nors jos ir gamintos amerikiečių įmonėse Kinijoje. Turtingiesiems pelnas sumažėjo. Užtat atsirado daugiau prekių su ženklu „Made in USA“, kurioms mokesčiai buvo sumažinti. Prezidento tikslas, amerikiečiams prekes gaminti Amerikoje. Prezidentas uždraudė Amerikos kompanijoms teikti kinams prekes kurios gali būti naudojamos kinų ginklų pramonėje. Tai tik keletas prezidento svarbių nuveiktų darbų už kurias turtingoji klasė jo nekenčia. Pažvelgus amerikiečio darbininko akimis, kai šis tapo aprūpintas darbu, gavo paskolas namų bei automobilių pirkimui, Prezidentas Trump lieka jų didvyris. Statyba, Trump‘o prezidentavimo laikotarpiu, augo kaip grybai po lietaus. Suprantamai sakant, prezidentui Trump‘ui rūpėjo ir teberūpi tiktai Amerikos galybė ir jos gerovė.


Prezidentas Trump‘as nuo jo pirmo išrinkimo JAV prezidentu, demokratams nepatiko. Jie stengėsi juo atsikratyti ištisus ketverius metus gėdingais pralaimėjimais. Šie rinkimai parodė jų paskutinį pasispardymą, įžūliai ir viešai klastojant rinkimų davinius. Kol demokratai, klastojimu pasižymėjusiomis valstijomis, gulės ant rinkimuose nuslėptų balsavimo davinių, tol negalime tikėtis šalyje ramybės. Jeigu Biden‘as suklastotų balsų dauguma gauna prezidentūrą, pagalvokime, ar jis galėtų būti amerikiečių gerbiamas prezidentas? Amerikiečiai gerbė Trump‘ą, jo užsimojimus ir atliktą darbą, ko negalėjo ir nesugebėjo gerbti valdžioje esanti demokratų partijos grietinėlė. Nežiūrint į prezidento vežimo ratus kaišiojamų stabdžių, jis sugebėjo vykdyti savo rinkimų metu duotus pažadus, ko nei vienas kitas prezidentas nesugebėdavo atlikti. Todėl Trump‘ui tenka aukščiausia amerikiečių pagarba. Nors mes abejojame, nežinome, ar Biden‘as tapęs prezidentu sugebėtų ir toliau rūpintis Amerikos galybe ir gerove kaip prezidentas Trump‘as. Kas bus prezidentu, sužinosime kai rinkimų nesklandumai bus išaiškinti, galbūt net ir šalies Aukščiausiam Teismui įsikišus. Mano kvietimas lieka, nesvarbu kas bus prezidentu, gerbti naują prezidentą, nemėtyti ant jo tiek šiukšlių, kaip kad buvo apmėtomas prezidentas Trump‘as.


Nors aš asmeniškai noriu, kad Trump‘as būtų paliktas antram terminui, bet amerikiečiai balsuotojai tarė savo žodį, kuris šiuose rinkimuose tapo suterštas. Palaukime, tiesą sužinosime. Ar jau užmiršome, kai demokratai šaukė, jeigu Trump‘as pirmą kartą bus išrinktas prezidentu, jis Ameriką parduos rusams? Trump‘as rusus nustūmė į užkrosnį kur jie dar tebemerdi. Dabar respublikonai šaukia, kad Biden‘as parsiduos kinams. Tikrumoje nei vieni nei kiti neturi pagrindo tokiems kaltinimams. 


Dar ir dabar pasirodo žinutės „Amerikos Lietuvis“, „Amerikos lietuviai“, „Lithuanians for Trump 2020“ ir pavienių asmenų įsitikinimai, kad Trump‘as yra tikrasis išrinktas prezidentas. Kažkodėl, apie rinkimus pasigendu Amerikos, arba Čikagos lietuvių respublikonų partijos atsiliepimų. Nejaugi jie išnyko? Jeigu išnyko, tai dar ne pasaulio pabaiga. Būna, kad ąžuolai vijokliais virsta, o vijokliai ąžuolais.

 2020-11-22

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje