Tokios tokelės (60) Mišrainė


Baltarusioje padėtis blogėja. Diktatorius Lukašenka įspraustas į kampą. Norėtųsi jam pabėgti pas Putiną, bet ar jis jį priimtų? Juk praeityje nesutarimų tarp jų buvo nemažai. Bet ką mes žinome. Dažnai vienas diktatorius paduoda ranką kitam diktatoriui. Taip atsitiko ir su Ukrainos diktatoriumi Janukovičium, prisigrobusiam Ukrainos turto, kurį Putinas priglaudė. Putinas ėmėsi karinių veiksmų prieš Ukrainą, kur karo padėtis tęsiasi. Ar Lukašenkos prašymu, Putinas sugebės karine jėga okupuoti Baltarusią? Manau, jog jis tokio žingsnio nesiims. Jeigu Putinas imtųsi karinių veiksmų, ir  tokiu atveju susivienijus Ukrainai ir Baltarusiai, Putinas neatsilaikys. Ar rusų kariuomenė kariautų prieš Ukrainos ir Baltarusios vieningą frontą remiamą vakarų? Kur tuomet bėgtų Putinas, Lukašenka ir Janukovičius? Gal tiktai į Šiaurės Korėją?

Čikagos merė nesutaria su miesto tarybos nariais. Rodo savo diktatūrinį charakterį neleidžianti kalbėti tarybos nariams ne pagal jos skonį. Ta diktatūrinė tradicija perduodama naujiems merams kurie bando valdyti be tarybos pritarimo. Tai Čikagos demokratų partinė mašina. Tokia padėtis negali ilgai išsilaikyti. Ji įsakė Čikagos policijai jos kvartalą apsaugoti nuo įvairių demonstracijų. Žmonės nepatenkinti, kad ji rūpinasi tiktai savo apsauga. Pagal merę „Skęstančiųjų gelbėjimas, tai pačių skęstančiųjų reikalas“. Atrodo, jog Čikagos merė išsigandusi. Nuo pat išrinkimo, jos adresu perdaug kritikos, ir ji nuolat yra gynimosi pozicijose. Galų gale, ji jau davė policijai leidimą sustabdyti padugnių riaušes. Yra didelis skaičius areštuotų. Kaip šiuo atveju elgsis Cook county vyriausioji prokurorė? Jos pasiekimai teisėsaugoje tiktai peiktini. Merė, pažadėjo nukentėjusiems nuo riaušių verslams 10 milijonų dolerių. Ar užteks tos sumos nors dalinai atlyginti nuostolius, ne mums žinoti. Tam yra valdžia. Viena, tai tikrai žinome, jog merė švaistosi ne savais pinigais. Bepigu jai, nes mokesčių mokėtojai padengs išlaidas. O ką sako miesto taryba? Rubber stamp?

South Dakota valstija davė gražią pamoką visai Amerikai, atsisakydama bet kokių bedarbystės pašalpų iš federalinės valdžios. Gubernatorė respublikonė viešai pareiškė, kad valstijoje visą covid-19 viruso laikotarpį gyvenimas ir gamyba vyko normaliai. Pasimokinkite demokratai gubernatoriai.

Mes lietuviai savo tarpe turime Amerikoje  areštuotą „nekaltą“ tautietį Vilmantą Dilį, kuriam užstatas atsakytas. Nejaugi už greičio viršijimą ir nelegalumą taip žiauriai baudžiama? Tai viena  medalio pusė, kuri neturi jokios tiesos bei logikos. Tai mamos pasakėlė. Kita medalio pusė sako, jog jis kaltinamas už pinigų plovimą. Rugsėjo 3 d. turi būti teismas. Už greičio viršijimą baudžiama pinigine bauda. O jeigu nelegalas ir imigracijos teismo sprendimu neišvykai į savo kraštą, tuomet tave deportuos. Bet čia kalbame apie didesnį nusikaltimą, gal ir laisvės atėmimą, ir tik atsėdėjus deportuojama. Palauksim, išgirsim sprendimą. Amerikos policija be rimtų priežasčių netupdo ir, be išpirkos sprendimo, nelaiko belangėje.

„Nutrija“ Lietuvoje nerimsta. Visus vedžioja už nosies. Tik ar ilgai ji taip galės elgtis ir sapnuoti apie išrinkimą į Seimą. Ji savo „nutrijos kvapu“ sumaišė protus daugeliui. Tų pasekėjų vienintelis noras bet kokiu būdu patekti į Seimą, todėl kartu su „nutrija“ jie bando patekti į rinkimų sąrašą. Smardino Amerikoje, o dabar tą begėdiškumą tęsia Lietuvoje, valdžiai į viską, jos atveju, žiūrint pro pirštus. Kaip ilgai jai bus leidžiama kvailinti visus debilus Lietuvos teisėsaugoje?

Skelbiama, kad demokratų suvažiavime gavosi totalinė partijos suirutė, nes jie šaukėsi deportuojamų nelegalų pagalbos. Tai labai niekšiška. Keletą kartų deportuotos motinos 11 metų duktė už motinos deportaciją kaltino prezidentą Trump. Tikrovėje jos motina kelis kartus buvo dportuojama prezidentais esant demokratams Bill Clinton ir Barack Obama. 

Nors ir keista, bet paskutinių laikų vykstantys neramumai „laiminami“ demokratų merų ir gubernatorių. Taip demokratų palaiminimu kraštas niokojamas, kad vėliau galima būtų girtis apie jo atstatymą. Dar gražiau pasakė Antifa vadovybė, kad plėšimai yra dalis reparacijų, nes apiplėštos krautuvės yra apsidraudusios, todėl jos nenukenčia. Kur galima rasti didesnių nesąmonių? Vėliausiomis žiniomis Antifa organizatorius ir vadas Marquise Lee Love areštuotas ir laikomas policijos priežiūroje.

Reparacijų išmokėjimui pritarčiau su viena sąlyga tiktai. Gavus reparacijos išmokas, atsisakyti Amerikos pilietybės ir, grįžti į juodąją Afriką. Ar tai ne saliamoniškas sprendimas? 

Didžiausias rūpestis Vašingtone yra dabartinė vykdomoji valdžia, kuri nepaklusni įsitvirtinusiems korupcijos papročiams. Korupcijos viešinimas kenkia jos pagrindams, sukeliant siaubą. Tai nuodai valstybės korupciniam aparatui. Dėlto Trump‘as nekenčiamas. Trump‘as nepaperkamas. Jis, nesvyruojant lieka ištikimas savo įsitikinimams, „drain the Swamp“, jog korupciją reikia naikinti, norint atstatyti Amerikos gerovę. Todėl ateinančiuose rinkimuose reikšdami Trump‘ui pagarbą už jo triūsą, balsuokime už respublikonus, nes demokratai perdaug giliai įsivėlę į korupcijos skandalus. Dabar, demokratai surado naują atpirkimo ožį – Amerikos paštą, prigalvodami naujų kaltinimų, kuriuos jie pastebėjo tiktai dabar, labai pavėluotai. Juk paštas prezidentaujant Obamai taip pat geriau neveikė, bet „Boba“ tuomet to nepastebėjo. Keista. Kol nebuvo rinkimų įsikarščiavimų, ir paštas, atrodo, veikė be priekaištų. Kai norima pašto patarnavimą pagerinti, demokratai rinkimų įkarštyje nori geras pastangas suniekinti. Naujai prezidento Trump paskirtas pašto viršininkas yra verslininkas, ne kaip jo pirmtakai kilę laiptais, nieko naujo į pašto veiklą neįnešdami. Pradėjęs pakaitas, jis jas sustabdė pasireiškus nepasitenkinimams iš demokratų pusės. Pakaitos, arba pašto reorganizacija bus tęsiama po rinkimų. Atstovų Rūmai pašto gelbėjimui skyrė 25 milijardus neturimų dolerių. Kokia rūpestinga ta Kongreso „Boba“. Senatas, apie tuos 25 milijardus neturimų dolerių, dar nepasisakė. Be Senato pritarimo, visos jos pastangos tampa niekinėmis. Tie nesami išgalvoti kaltinimai nukreipti tik prieš prezidentą Trump. Rinkimai artėja, reikalingi bet kokie kaltinimai. Tai dėmesio neverti demokratų įsivaizdavimai. Girdėsime dar daug įvairių nesąmonių ir kaltinimų dabartinei administracijai. Todėl, politinės bei tiesos neturinčios išdaigos, yra rinkimų kampanijų penas, nevertos dėmesio.

Mūsų Illinois valstijoje, jos sostinėje Springfielde, demokratų mašina labai braška. Ta politinė mašina braška ir Čikagos 13-me warde, kuriai vadovauja jaunuolis David Krupa. David Krupa kviečia dalyvauti rugpjūčio 31 dieną Joseph‘s Restaurant 3123 W. 111th Street lėšų telkimo bankete. Padėkime, pagal išgales jam ir visai valstijos respublikonų partijai sunaikinti tą demokratų partijos korumpuotą mašiną. Demokratų partijai reikalingas neatidėliotinas kapitalinis remontas. Negalime balsuoti už demokratus ir juos rinkti į bet kokią vietinę valdžią, nes jie yra tie kurie padugnėms leido naikinti bet kokį turtą vardan neapykantos baltiesiems. Demokratų partija tapo išsigimėlių partija. Respublikonai privalo išlaikyti daugumą Senate ir atgauti daugumą Atstovų Rūmuose, tuo Making America Great Again.

Žinau, jog ne visiems įtinku. Ką įžeidžiau, atleiskite, ką nespėjau, palaukite.


2020-8-27Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos